Stanislav Kadečka a Jan Brož se zúčastnili mezinárodní konference Olomoucké právnické dny, sekce věnované rekodifikaci správního trestání

Naši právníci JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. a Mgr. Jan Brož se ve dnech 18. – 19. května 2017 aktivně zúčastnili mezinárodní konference Olomoucké právnické dny pořádané Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, a to především v její sekci věnované rekodifikaci správního trestání v České republice. Na této konferenci i v letošním roce participovali přední nejen čeští, ale i zahraniční odborníci správního práva, a to jak z řad akademiků, tak soudců správních soudů (především Nejvyššího správního soudu) či zástupců ministerstev a dalších významných orgánů státní správy (včetně některých legislativců, kteří se přímo podíleli na tvorbě a textaci nového zákona). 

Sekce Správní trestání byla věnována novému zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a dalším souvisejícím zákonům, kteréžto podstatným způsobem mění současnou právní úpravu správního trestání. Ačkoliv to není na první pohled z terminologie zákona patrné, změny přinesené tímto zákonem se dotýkají zejména právnických osob a fyzických osob podnikajících. 

Problematice správního trestání (především při zastupování právnických osob a fyzických osob podnikajících, vůči nimž je vedeno řízení o správním deliktu) se naši právníci dlouhodobě a aktivně věnují (Stanislav Kadečka ostatně působil např. i jako zpravodaj Legislativní rady vlády k tomuto novému kodexu). Společným příspěvkem nazvaným Následky odpovědnosti za správní delikty v novém kodexu správního trestání nyní komplexně představili novou koncepci správních trestů a ochranných opatření, jež bude možné dle nového zákona uložit. Nadto poukázali na nedostatky či nejasnosti nové právní úpravy i na praktické problémy, které hrozí při ukládání některých nových správních trestů právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajícím. Příkladmo je možno uvést zcela nový správní trest zveřejnění rozhodnutí o přestupku ve veřejných sdělovacích prostředcích, kterýžto bude možné za splnění zákonných podmínek uložit pachateli správního deliktu od 1. července 2017.

Komentáře nejsou povoleny.