Stanislav Kadečka a Jan Brož se zúčastnili mezinárodní vědecké konference „Bratislavské právnické fórum 2018“

Naši právníci JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. a Mgr. Jan Brož se ve dnech 22. až 23. února 2018 aktivně zúčastnili mezinárodní vědecké konference „Bratislavské právnické fórum 2018“ pořádané Právnickou fakultou Komenského v Bratislavě. Jako již tradičně na této konferenci, i v letošním roce vystoupili přední nejen slovenští a čeští, ale též zahraniční odborníci napříč právními odvětvími. 

Po úvodním společném programu, na němž vystoupili jak čeští, tak slovenští představitelé veřejné moci, bylo zahájeno jednání v celkem třinácti tematických sekcích. V letošním roce byla sekce správního práva, které se naši právníci zúčastnili, věnována problematice ústavních principů v rozhodovací praxi správních orgánů, neboť právě tyto ústavní principy zásadním způsobem ovlivňují rozhodování správních orgánů v konkrétních věcech. 

Stanislav Kadečka vystoupil s příspěvkem „Místní samospráva jako ústavní princip (a jeho odraz v rozhodovací praxi)“. V tomto svém příspěvku poukázal na právo obcí a krajů na místní samosprávu, jeho aspekty, kdy akcentoval jeho ústavněprávní rozměr, a to včetně východisek obsažených v Evropské chartě místní samosprávy. Taktéž se zabýval tím, jakým způsobem je toto právo interpretováno v praxi veřejné správy a potažmo správních soudů. 

Jan Brož věnoval svoji pozornost problematice správního trestání, kdy vystoupil s příspěvkem: „Ústavní principy při ukládání správních trestů“. V tomto příspěvku se zabýval ústavními východisky při rozhodování o určení druhu a výměry správního trestu, kdy právě tato ústavní východiska představují interpretační klíč pro novou právní úpravu správního trestání. 

Komentáře nejsou povoleny.