Václav Chmelík doktorem práv

Václav Chmelík – advokátní koncipient KVB advokátní kanceláře složil dne 27. 6. 2017 úspěšně státní rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze a stal se tak doktorem práv (JUDr.).

JUDr. Václav Chmelík

JUDr. Václav Chmelík

JUDr. Chmelík psal rigorózní práci na téma „Právní úprava nakládání s komunálním majetkem“, čímž úspěšně navázal na téma své diplomové práce s názvem „Veřejnoprávní aspekty nakládání s komunálním majetkem“, kterou úspěšně obhájil v roce 2015. Cílem rigorózní práce bylo podrobně se zaměřit na stěžejní aspekty nakládání s komunálním majetkem a poukázat na problémy současné právní úpravy, neboť je zřejmé, že téma nakládání s komunálním majetkem je tématem nejen stále aktuálním, ale rovněž tématem s výrazným praktickým přesahem. Není pochyb o tom, že se jedná o problematiku, jejíž dobrá znalost by měla být předpokladem jak odpovědného výkonu funkce všech volených zástupců územních samosprávných celků, tak každého angažovaného občana, jemuž není lhostejné, v jakém prostředí žije a komu vyjádřil v komunálních volbách svoji důvěru. 

Úspěšnou obhajobou rigorózní práce dosáhl JUDr. Chmelík dalšího důležitého milníku ve své kariéře. Celý tým advokátní kanceláře to považuje za velký úspěch a zároveň i důkaz neustále se rozvíjející odbornosti našich právníků. Jsme rádi, že jeho značné teoretické i praktické znalosti v oblasti nakládání s komunálním majetkem můžou využívat právě klienti KVB advokátní kanceláře. 

JUDr. Chmelíkovi patří velká gratulace a přání více takovýchto úspěchů.

 

Komentáře nejsou povoleny.