JUDr. STANISLAV KADEČKA, Ph.D.

  • Kadečka, S. Právo obcí a krajů v České republice. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-794-4.
  • Kadečka, S. Local Government in the Czech Republic. In Ángel-Manuel Moreno (editor): Local government in the Member States of the European Union: a comparative legal perspective. 1st ed. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), 2012, s. 111-133, Administración Local y Autonómica. ISBN 978-84-7351-417-0.

JUDr. LUKÁŠ VÁŇA, Ph.D.

  • Vedral, J., Váňa, L., Břeň, J., Pšenička, S. Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008. ISBN: 978-80-7179-597-1.
  • K legislativní úpravě RUD hodnocení současné právní úpravy rozpočtového určení daní. In Obec a finance, 2006, roč. XVI, č. 1, s. 22. ISSN 0139-6005.

Mgr. LUKÁŠ ROTHANZL

  • Furek, A., Rothanzl, L. Zákon o svobodném přístupu k informacím a předpisy související. Komentář. 2. aktual. vydání. Praha: Linde, 2012, s. 1032. ISBN 987-80-7201-868-0.
  • Furek, A. Rothanzl, L. Nakládání s obecním majetkem z pohledu zákona o obcích a kontrolní pravomoci Ministerstva vnitra. In Veřejná správa č. 7/2011.

JUDr. Mgr. FILIP RIGEL, Ph.D.

  • Zánik mandátu člena zastupitelstva obce in Časopis pro právní vědu a praxi, 2004, číslo 1, str. 67–72 (spoluautor O. Moravec)
  • Význam zásad v právu in internetový portál Juristic.cz, 2006 (http://obcanske.juristic.cz/550757/clanek/obcan5)

CITACE V JUDIKATUŘE

Nejvyšší soud

Vedral, J., Váňa, L., Břeň, J., Pšenička, S. Zákon o obcích (obecní zřízení). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 59. ISBN: 978-80-7179-597-1.

Vedral, J., Váňa, L., Břeň, J., Pšenička, S. Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 429. ISBN: 978-80-7179-597-1.