VEŘEJNÝ SEKTOR

Mezi hlavní oblasti práva, ve kterých disponujeme rozsáhlými zkušenostmi, patří:

Nakládání s majetkem obce

Poskytujeme komplexní  právní poradenství při nakládání s majetkem obce včetně procesních otázek a sepi­sování smluvní dokumentace. Díky našim zkušenostem budete mít jistotu, že všechny procesy probíhají striktně podle právních předpisů a aktuální rozhodovací praxe soudů. Poskytujeme poradenství také v oblasti přípravy veřejných zakázek obce. Spolehlivě vytvoříme řešení přesně podle potřeb klientského města nebo obce.

Právní problémy organizace obce

Poskytujeme odborné právní zázemí pro vztahy mezi orgány města nebo obce (zastupitelstvo, rada, starosta, úřad). Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem v dané oblasti zajistíme, aby veškeré postupy byly v naprostém souladu s platnými právními předpisy. Podle požadavků klienta zajistíme kvalifikovaný audit všech vnitřních předpisů obce a přímou podporu vedení obce při každodenní činnosti.

Problematika dotací

Poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti dotací poskytovaných z národních zdrojů a evropských fondů. Úspěšně jsme zastupovali řadu měst a obcí, jimž byla ze strany poskytovatelů dotací vytknuta pochybení s možným vysokým finančním postihem.

Problematika svobodného přístupu k informacím

Náš expert na problematiku svobodného přístupu k informacím Vám pomůže vyřešit otázky souvise­jící s nákladnou agendou svobodného přístupu k informacím tak, aby navržená řešení byla pro obec co nejméně zatěžující a zároveň byla v souladu se zákonem.

Správní řízení

Poskytujeme právní stanoviska a poradenství k problematice související se správním řízením. V této oblasti jsme silnou právní oporou pro úředníky ve všech otázkách, které se dotýkají správního řádu, včetně přípravy a kontroly veřejnoprávních smluv.

Stavební právo

Náš tým vám poskytne právní stanoviska a poradenství v oblasti stavebního zákona, a to jak v záleži­tostech územního plánování, tak ve věcech stavebního řádu. Poskytujeme silnou právní oporu samo­správě a úředníkům vykonávajícím státní správu.

Správní trestání

Náš expert na správní trestání poskytne úředníkům obce poradenství a stanoviska v komplikovaných otázkách v oblasti přestupků a jiných správních deliktů.

Veřejné zakázky

Náš expert na problematiku veřejných zakázek Vám poskytne poradenství a připraví stanoviska v komplikovaných otázkách v oblasti veřejných zakázek. Poskytuje jak poradenství při vypisování veřejných zakázek, tak zastupování při řízení před ÚOHS.

Pracovní právo

Speciální postavení úředníků obce znamená nejen obecnou znalost zákoníku práce, ale také zkuše­nosti s aplikací souvisejících právních předpisů. Poskytneme vedení města oporu při řešení kompliko­vaných případů v pracovněprávní oblasti. Poskytujeme poradenství také v pracovněprávních otáz­kách se zaměřením na vedení příspěvkových organizací města.

Vedení sporů

Naše kancelář má bohaté zkušenosti se zastupováním klientů před soudy všech stupňů, a to jak ve správním, tak v civilním soudnictví. Zastupujeme naše klienty při vymáhání pohledávek, včetně správy rozsáhlých portfolií pohledávek. Našim klientům radíme od okamžiku vzniku rizika sporu, kdy zejména analyzujeme možné postupy, rizika sporu a související náklady.

 

 

 Info pro spotřebitele
„Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.“

 

Komentáře nejsou povoleny.