Následující text popisuje, jakým způsobem používáme a zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a. Najdete zde také informace o tom, jak nás kontaktovat, pokud máte dotazy ohledně osobních údajů. Na jakékoliv otázky Vám rádi odpovíme.

Zpracování osobních údajů se řídí obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Všichni naši advokáti a zaměstnanci jsou rovněž vázáni povinností mlčenlivosti podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, která poskytuje ještě vyšší míru ochrany osobních údajů než GDPR. Zákonnou povinností mlčenlivosti se mj. rozumí, že zaměstnanci a trvale spolupracující advokáti nesmí informace získané v souvislosti s poskytováním právních služeb bez souhlasu klienta sdělovat komukoliv mimo kancelář, a to ani po případném ukončení spolupráce.

Nad rámec osobních údajů, které nám sami poskytnete, se v rámci advokacie neobejdeme bez zpracování osobních údajů třetích osob (např. protistrany nebo znalce). Rovněž na osobní údaje třetích osob se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle zákona o advokacii. Z povahy věci však tyto informace musí zůstat důvěrné, a proto se na ně vztahuje výjimka z informační povinnosti podle čl. 14 odst. 5 písm. d) GDPR.

Totožnost a kontaktní údaje správce

Firma:  KVB advokátní kancelář s.r.o.
Sídlo:  Teplého 2786, 530 02 Pardubice
IČO:  01460412
Telefon:  226 259 401
E-mail:  pravnik@akkvb.cz

Subjekt údajů a zpracovávané osobní údaje

Subjektem údajů může být pouze člověk; GDPR se vztahuje na fyzické osoby, tudíž v celém dokumentu hovoříme pouze o nich.

Subjektem údajů budete, pokud pro určitý, níže specifikovaný účel Vaše osobní údaje zpracováváme. Na tomto účelu závisí rozsah zpracování a to, co nás ke zpracování opravňuje (právní základ). Z tohoto důvodu jsme následující informace rozdělili do přehledných kategorií.

Obdobně, jako je popsáno v jednotlivých kategoriích, zpracováváme případné osobní údaje fyzických osob jednajících jménem právnické osoby (např. pokud je naším klientem právnická osoba).

1. Osobní údaje klienta

Zpracovávané osobní údaje klienta, který si objednal právní službu prostřednictvím On-line poradny Údaje, které nám sdělíte pro účely poskytnutí právní služby:
 • jméno a příjmení,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo,
 • IČO, DIČ (pokud jste podnikající fyzickou osobou),
 • obsah Vašeho dotazu, resp. naše vzájemná komunikace,
 • popř. číslo bankovního účtu.

Zpracovávaným osobním údajem dále bude reference, pokud nám ji poskytnete v podobě písemného hodnocení našich služeb a pokud budete souhlasit s jejím zveřejněním.

Zpracovávané osobní údaje ostatních klientů

Údaje, které nám sdělíte pro účely poskytování právních služeb, např.:

 • jméno a příjmení,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo,
 • číslo bankovního účtu,
 • IČO, DIČ (pokud jste podnikající fyzickou osobou),
 • datum narození, popř. rodné číslo,
 • místo trvalého pobytu, popř. doručovací adresa,
 • údaje uvedené na dokladu totožnosti (v případě identifikace klienta podle AML),
 • název zaměstnavatele,
 • naše vzájemná komunikace,
 • podklady a jiné dokumenty, které nám poskytnete,
 • popř. osobní údaje zvláštní kategorie (citlivé údaje), je-li to nezbytné pro poskytnutí požadovaných právních služeb.

Zpracovávaným osobním údajem dále bude reference, pokud nám ji poskytnete v podobě písemného hodnocení našich služeb a pokud budete souhlasit s jejím zveřejněním.

Zpracovávané osobní údaje zájemců o právní služby Shodně v nezbytném rozsahu zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v průběhu jednání o uzavření smlouvy, a to i v případě, že k jejímu uzavření nedojde.  
Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem je především plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.

Pokud plníme smlouvu, osobní údaje zpracováváme, abychom Vám mohli poskytovat právní služby.

Pokud o smlouvě teprve jednáme, Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro uzavření smlouvy, resp. v rozsahu nezbytném pro to, abychom mohli posoudit Vaši objednávku nebo Vám připravit nabídku.

Ke zpracovávání osobních údajů nás dále opravňuje plnění právních povinností; zejména vedení účetnictví, zpracování daní či plnění povinností plynoucích z advokátních předpisů (např. vedení předepsané dokumentace o případu klienta nebo vedení interní databáze pro předcházení střetu zájmů).

Právním základem pro zpracování osobních údajů může být také náš oprávněný zájem, např. uplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvy.

V případě, že nám poskytnete referenci, je právním základem zpracování Váš souhlas. Tento souhlas můžete vzít kdykoliv zpět odesláním e-mailu na pravnik@akkvb.cz.

V souvislosti s výše popsaným je účelem zpracování osobních údajů rovněž naše vzájemná komunikace.

 

2. Osobní údaje uchazečů o zaměstnání / zájemců o spolupráci, zaměstnanců a spolupracujících osob

Zpracovávané osobní údaje uchazečů o zaměstnání / zájemců o spolupráci

Údaje a informace, které uvedete ve svém životopise, tj. zejména:

 • jméno a příjmení,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo,
 • údaje o vzdělání,
 • údaje o pracovních zkušenostech,
 • fotografie.
Zpracovávané osobní údaje zaměstnanců / spolupracujících osob

Nad rámec informací, které uvedete ve svém životopise, osobní údaje, které nám sdělíte nebo které vzniknou v souvislosti s naší spoluprací, tj. zejména:

 • místo trvalého pobytu, popř. doručovací adresa,
 • datum narození, popř. rodné číslo,
 • číslo bankovního účtu,
 • fotografie,
 • údaje o Vašich profesních úspěších.
Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je navázání naší vzájemné spolupráce. Jedná se o provádění opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

Po ukončení jednání o uzavření pracovní smlouvy či dohody dle zákoníku práce je naším oprávněným zájmem zpracování osobních údajů pro účely případného prokázání dodržení zákazu diskriminace a dodržení povinnosti rovného zacházení s uchazeči.

V případě, že spolupráci navážeme, je právním základem pro zpracování osobních údajů plnění smlouvy; realizace našeho smluvního vztahu. Ke zpracovávání osobních údajů nás zároveň opravňuje plnění právních povinností, zejména dodržení pracovněprávních předpisů, vedení účetní, mzdové a daňové agendy vč. povinných odvodů.

Právním základem pro zpracování osobních údajů může být také náš oprávněný zájem, např. informování o úspěších naší kanceláře a členů jejího týmu, zveřejnění fotografií z konferencí nebo jiných akcí, popř. uplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvy.

Pokud s tím budete souhlasit, po dobu trvání naší spolupráce na webových stránkách uveřejníme Vaše jméno, příjmení a portrétní fotografii společně s případnými dalšími osobními údaji, které nám o sobě sdělíte ve svém medailonku. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

 

3. Osobní údaje odběratelů novinek či jiných obchodních sdělení

Zpracovávané osobní údaje

 • jméno a příjmení,
 • e-mailová adresa.

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem je souhlas, který nám jste nám k zasílání novinek či jiných obchodních sdělení udělil/a.

Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, a to buď stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném sdělení, anebo odesláním e-mailu na pravnik@akkvb.cz.

4. Osobní údaje sdělené při komunikaci

Zpracovávané osobní údaje

Osobní údaje nezbytné k realizaci komunikace, např.:

 • jméno a příjmení,
 • e-mailová adresa, popř. telefonní číslo,
 • obsah komunikace.
Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Pokud nás telefonicky, e-mailem, prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách nebo prostřednictvím sociálních sítí kontaktujete, zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely vzájemné komunikace.

Právním základem je náš oprávněný zájem; bez zpracování osobních údajů bychom nemohli vzájemnou komunikaci realizovat.


Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu vyplývající z jednotlivých účelů zpracování uvedených výše. Vždy se jedná o dobu nezbytně nutnou, čímž se rozumí zejména doba, po kterou nám plynou povinnosti z právních předpisů (zejména účetních, daňových, advokátních či pracovněprávních). Po uplynutí této doby jsou dokumenty, resp. osobní údaje, smazány a/nebo skartovány.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Při poskytování právních služeb mohou být v odůvodněných případech osobní údaje předány:

 • trvale spolupracujícím advokátům (jejich přehled lze dohledat v databázi České advokátní komory, dostupné z: https://vyhledavac.cak.cz/),
 • osobám zajišťujícím účetní služby,
 • poskytovatelům cloudových služeb.

Cookies a prohlížení webu

Používáme cookies třetích stran, které ukládají anonymně informace o návštěvě webových stránek. Nemohou vás identifikovat jako osobu a jsou využívány pouze k tvorbě statistik a jejich následné analýze. Využíváme variantu opt-in, což znamená, že soubory cookies lze sledovat pouze po souhlasu uživatele webových stránek (nikoliv automaticky).  

Kompletní přehled aplikací třetích stran, které naše webové stránky používají, naleznete v následující tabulce:

Zdroj

Cookies

Typ

Trvání

Více informací

Google Ads

_gads

Marketingové

13 měsíců

ODKAZ

Google Analytics

_gac_

Analytické

90 dnů

_ga

Analytické

2 roky

_gid

Analytické

1 den

_gat

Analytické

1 minuta

_gcl_

Analytické

90 dnů

Facebook

_fbc

Marketingové

3 měsíce

ODKAZ

_fbp

Marketingové

Seznam a jeho služby (Sklik, Zbozi...)

sid

Marketingové

1 měsíc

ODKAZ

udid

Marketingové

Smartsupp

ssup.vid

Funkční

6 měsíců

ODKAZ

ssupp.visits

Funkční

Hotjar

_hjFirstSeen

Analytické

30 minut

ODKAZ

_hjIncludedInPageviewSample

Analytické

2 minuty

_hjAbsoluteSessionInProgress

Analytické

30 minut

_hjIncludedInSessionSample

Analytické

2 minuty

_hjSessionUser

Analytické

1 rok

_hjSession_

Analytické

30 minut

Google Recaptcha

_GRECAPTCHA

Nutné

6 měsíců

 

Název firmy

PHPSESSID

Nutné

Návštěva

 

Mailchimp

_abck

Nutné

1 rok

ODKAZ

bm_sz

Nutné

4 hodiny

_mcid

Nutné

1 rok

ak_bmsc

Nutné

2 hodiny

 


Vaše práva týkající se osobních údajů

Podle GDPR máte právo:

 1. požadovat od nás přístup ke zpracovávaným osobním údajům, které se Vás týkají,
 2. požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů,
 3. vznést námitku proti zpracování,
 4. žádat přenesení osobních údajů k jinému správci,
 5. vzít kdykoliv zpět souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil/a (tj. souhlas se zasíláním novinek či jiných obchodních sdělení nebo souhlas se zveřejněním reference).

Ve věcech uplatňování Vašich práv, popř. máte-i jakýkoliv dotaz či připomínku týkající se zpracování Vašich osobních údajů, se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím e-mailu pravnik@akkvb.cz, telefonicky na čísle 226 259 401 nebo písemně na adresu Teplého 2786, 530 02 Pardubice.

Domníváte-li se, že z naší strany dochází k porušování Vašich práv, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti