Jsme připraveni nabídnout komplexní právní poradenství v oblasti energetického práva. Mezi naše klienty v průběhu let patřili mj. obchodníci s elektřinou a plynem, výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů, distributor zemního plynu, výrobci tepelné energie, rozvodce tepelné energie či držitel licence na přenos elektřiny. Klientům poskytujeme odborná právní stanoviska při řešení komplikovaných právních problémů, ale i právní pomoc ve vazbě na jejich běžnou agendu při aplikaci energetického práva a souvisejících právních odvětví.

Energetické právo pro soukromý sektor

Z dosavadních služeb naší kanceláře

 • Zastupování v řízeních o udělení, změně nebo zrušení licence před Energetickým regulačním úřadem.
 • Posuzování existence nabývacích právních titulů a samotného vlastnictví energetických zařízení, včetně zákonných a smluvních věcných břemen.
 • Revize a tvorba nových obchodních podmínek energetické společnosti.
 • Výkladová stanoviska k aplikaci právních předpisů v oblasti energetického práva pro Energetický regulační úřad.
 • Koncipování a právní kontrola majetkoprávních smluv ve vazbě na energetická zařízení.
 • Zastupování energetických společností v přestupkových věcech před Energetickým regulačním úřadem.
 • Právní poradenství při uplatňování požadavků v rámci územního plánování ve vazbě na energetická zařízení.
 • Právní poradenství ve stavebních řízeních ve vazbě na energetická zařízení.
 • Komplexní právní poradenství vyvlastňovacímu úřadu k jím vedeným vyvlastňovacím řízením.
 • Obhajoba v trestních řízeních souvisejících s porušení právních předpisů v oblasti energetického práva.
 • Právní poradenství související s evropskou a českou právní úpravou tzv. bezpečnostního standardu dodávek zemního plynu.
 • Zastupování výrobce elektrické energie v řízeních o žalobě ve veřejném zájmu podané nejvyšším státním zástupcem proti rozhodnutí o udělení licence k výrobě elektrické energie, a to před správními soudy, Ústavním soudem a Evropským soudem pro lidská práva.
 • Právní poradenství související s problematikou převodu energetického zařízení, které se řadí k tzv. podporovaným zdrojům ve smyslu zákona o podporovaných zdrojích energie.

Publikační a odborná činnost členů týmu

Mgr. Ing. David Bohadlo, Ph.D.

 • Zpravodaj Komise pro správní právo Legislativní rady vlády k řadě právních předpisů z oblasti energetického práva předkládaných Ministerstvem průmyslu a obchodu a Energetickým regulačním úřadem.
 • Citace z odborných publikací v rozsudcích Nejvyššího soudu (např. 7 Tdo 753/20183, Tdo 990/2018), Nejvyššího správního soudu (např. 9 As 74/2016, 10 As 106/2015) či Ústavního soudu (např. Pl.ÚS 2/17) v oblasti energetického práva
 • V rámci Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání se podílel na formulaci jeho stanovisek ke složitým právním otázkám i při aplikaci právních předpisů na úseku energetického práva.
 • Spolupráce s Nejvyšším státním zastupitelstvím při zpracování metodiky ke comliance programům a vyvinění trestní odpovědnosti právnické osoby ve smyslu § 8 odst. 5 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
 • Přednášková činnost ke správnímu trestání též ve vazbě na poruší právních předpisů v oblasti energetického práva.

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

 • Neoprávněné odběry elektřiny (jako jeden z aktuálních problémů energetické legislativy). Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2010, roč. 18., č. 17, s. 610–616.
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti