OBCHODNÍ PODMÍNKY

On-line poradny KVB advokátní kanceláře s.r.o.

účinné od 1.10.2020

 

Těmito obchodními podmínkami (dále také jen „OP“) se řídí jednotlivé Smlouvy o poskytnutí právní služby uzavírané mezi poskytovatelem, kterým je KVB advokátní kancelář s.r.o., se sídlem: Teplého 2786, 530 02 Pardubice, IČO: 01460412, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31924 (dále jen „poskytovatel“) a klientem.

 

Smlouva o poskytnutí právní služby se uzavírá prostřednictvím objednávkového formuláře na adrese: www.akkvb.cz/on-line-poradna („webové stránky On-line poradny“). Na smlouvy mezi poskytovatelem a klientem uzavřené jiným způsobem se tyto obchodní podmínky nevztahují.

 

I.
Vymezení některých pojmů

 

 1. „Právní službou“ se rozumí právní informace poskytnutá poskytovatelem klientovi jako odpověď na jeho dotaz, a to v některé z následujících forem:
  1. Písemná rada dle čl. IV.,
  2. Telefonická konzultace dle čl. V.,
  3. Video konzultace dle čl. VI.,
  4. Osobní konzultace dle čl. VII.
 2. „Cena právní služby“ je částka uvedená pro každou z forem poskytnutí právních služeb nabízených na webových stránkách On-line poradny, kterou si poskytovatel účtuje jako odměnu za poskytnutí právní služby.
 3. „Objednávkový formulář“ je formulář v elektronické podobě umístěný na webových stránkách On-line poradny, jehož prostřednictvím klient u poskytovatele objednává právní službu (činí „objednávku“).
 4. „Smlouva o poskytnutí právní služby“ je smlouva mezi poskytovatelem a klientem uzavíraná prostřednictvím objednávkového formuláře.
 5. „Klientem“ je fyzická či právnická osoba, která prostřednictvím objednávkového formuláře uzavřela s poskytovatelem Smlouvu o poskytnutí právní služby. 
 6. „Dotazem klienta“ se rozumí dotaz, který klient formuluje dle čl. VIII. v příslušném poli objednávkového formuláře.

II.
Uzavření Smlouvy o poskytnutí právní služby

 

 1. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, není zpřístupnění objednávkového formuláře na webových stránkách On-line poradny návrhem na uzavření smlouvy.
 2. Návrhem na uzavření Smlouvy o poskytnutí právní služby je učinění objednávky dle pokynů uvedených na webových stránkách On-line poradny, tj.
  1. v případě zvolení platby prostřednictvím platební brány vyplnění objednávkového formuláře, vyjádření souhlasu s aktuálním zněním OP, stisknutí tlačítka „Odeslat“ a zaplacení zálohy ve výši ceny právní služby prostřednictvím platební brány v souladu s čl. X. odst. 3,
  2. v případě zvolení platby bankovním převodem vyplnění objednávkového formuláře, vyjádření souhlasu s aktuálním zněním OP a stisknutí tlačítka „Odeslat“.

Učiněním všech kroků dle písm. a., nebo b. se projev vůle klienta směřující k uzavření smlouvy stává úplným a objednávka je tímto dokončena.

 1. Klient dokončením objednávky potvrzuje, že je způsobilý a oprávněný smlouvu uzavřít. Je-li klient fyzickou osobou, odesláním objednávkového formuláře potvrzuje, že je plně svéprávný. Je-li klient právnickou osobou, fyzická osoba vyplňující za klienta objednávkový formulář dokončením objednávky potvrzuje, že je oprávněna jej v této věci zastupovat, jinak odpovídá za případnou škodu tím způsobenou.
 2. Klient, který je spotřebitelem, dokončením objednávky výslovně žádá, aby mu byla právní služba poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Klient pak podle § 1837 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemůže odstoupit od smlouvy, byla-li mu právní služba již poskytnuta.
 3. Po dokončení objednávky bude klientovi zaslán e-mail s potvrzením o přijetí objednávky, který bude obsahovat vygenerované číslo objednávky. Tento e-mail sám o sobě nevede k uzavření smlouvy; vygenerované číslo objednávky slouží k identifikaci klientovy objednávky za účelem usnadnění komunikace mezi poskytovatelem a klientem. Zvolil-li klient platbu bankovním převodem, bude tento e-mail obsahovat také údaje pro provedení platby zálohy.
 4. Klient bere na vědomí, že poskytovatel je po předběžném posouzení oprávněn objednávku odmítnout, zejména je-li povinen odmítnout poskytnutí právních služeb dle právních předpisů upravujících výkon advokacie (tj. zejména v případech střetu zájmů uvedených v § 19 zákona o advokacii). V takovém případě k uzavření Smlouvy o poskytnutí právní služby nedojde, o čemž poskytovatel klienta informuje e-mailem.
 5. Smlouva o poskytnutí právní služby je uzavřena doručením e-mailu s potvrzením o uzavření smlouvy, a to na adresu uvedenou klientem v objednávce.
 6. Zvolil-li klient platbu bankovním převodem a záloha nebyla uhrazena (připsána na bankovní účet poskytovatele) ani do 5 pracovních dnů od odeslání e-mailu dle odst. 5, je poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Před uhrazením zálohy není poskytovatel povinen poskytnout klientovi jakékoliv plnění.

III.
Předmět Smlouvy o poskytnutí právní služby

 

 1. Předmětem Smlouvy o poskytnutí právní služby je povinnost poskytovatele poskytnout klientovi právní službu, jejíž obsah a rozsah je specifikován níže v těchto OP, a to ve formě, kterou si klient zvolil, a povinnost klienta zaplatit za to poskytovateli odměnu.

IV.
Písemná rada

 

 1. Obsahem právní služby ve formě písemné rady je právní informace, kterou poskytovatel písemně zpracuje jako odpověď na dotaz klienta a kterou klientovi zašle na e-mailovou adresu jím uvedenou v objednávkovém formuláři.
 2. Poskytovatel se zavazuje písemnou radu klientovi odeslat do 5 pracovních dnů od připsání platby na účet naší kanceláře. V případě náročnějších dotazů (tj. zejména dotazů dotýkajících se právních otázek v literatuře či judikatuře dosud neřešených, úzce specializované problematiky či zcela nové právní úpravy) může lhůta pro zodpovězení dotazu činit až 10 pracovních dní.
 3. Rozsah odpovědi se řídí individuální složitostí otázky; maximální rozsah odpovědi je 1,5 normostrany (2 700 znaků včetně mezer) a časová dotace na její vyhotovení odpovídá délce 60 minut. 
 4. Právní služba ve formě písemné rady se považuje za poskytnutou odesláním klientovi.
 5. Klient tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že vypracované písemné odpovědi vč. dotazu, které mohou mít relevanci i pro jiné klienty, je poskytovatel oprávněn, po odstranění údajů umožňujících identifikaci klienta, zveřejňovat a poskytovat třetím osobám, zejména za účelem propagace On-line poradny.

V.
Telefonická konzultace

 

 1. Obsahem právní služby ve formě telefonické konzultace je právní informace, kterou poskytovatel připraví jako odpověď na dotaz klienta a kterou klientovi poskytne prostřednictvím telefonu.
 2. Telefonická konzultace proběhne v termínu, který si poskytovatel a klient sjednají. Za účelem sjednání data a času telefonické konzultace kontaktuje poskytovatel klienta bezodkladně poté, co obdrží jeho objednávku.
 3. Právní služba ve formě telefonické konzultace se považuje za poskytnutou:
  1. ukončením konzultace ze strany poskytovatele nebo klienta po zodpovězení dotazu klienta,
  2. uplynutím 60 minut od jejího započetí, nebo
  3. zmešká-li klient konzultaci bez předchozí omluvy a bez sjednání náhradního termínu.
 4. Za ukončení telefonické konzultace se nepovažuje ukončení z důvodu technických obtíží; v takovém případě se poskytovatel a klient dohodnou na způsobu náhradního poskytnutí právní služby ve zbývajícím rozsahu.

VI.
Video konzultace

 

 1. Obsahem právní služby ve formě video konzultace je právní informace, kterou poskytovatel připraví jako odpověď na dotaz klienta a kterou klientovi poskytne za využití přenosu videa a hlasu.
 2. Video konzultace proběhne prostřednictvím nainstalovaného programu nebo přes webové rozhraní Skype, popř. jiným s klientem dohodnutým způsobem.
 3. Video konzultace proběhne v termínu, který si poskytovatel a klient sjednají. Za účelem sjednání data a času video konzultace kontaktuje poskytovatel klienta bezodkladně poté, co obdrží jeho objednávku.
 4. Právní služba ve formě video konzultace se považuje za poskytnutou:
  1. ukončením konzultace ze strany poskytovatele nebo klienta po zodpovězení dotazu klienta, 
  2. uplynutím 60 minut od jejího započetí, nebo
  3. zmešká-li klient konzultaci bez předchozí omluvy a bez sjednání náhradního termínu.
 5. Za ukončení video konzultace se nepovažuje ukončení z důvodu technických obtíží; v takovém případě se poskytovatel a klient dohodnou na způsobu náhradního poskytnutí právní služby ve zbývajícím rozsahu.

VII.
Osobní konzultace

 

 1. Obsahem právní služby ve formě osobní konzultace je právní informace, kterou poskytovatel připraví jako odpověď na dotaz klienta a kterou klientovi ústně předá při osobním jednání.
 2. Nedohodne-li se poskytovatel a klient jinak, osobní konzultace proběhne v prostorách advokátní kanceláře, tedy v sídle poskytovatele.
 3. Osobní konzultace proběhne v termínu, který si poskytovatel a klient sjednají. Za účelem sjednání data a času osobní konzultace kontaktuje poskytovatel klienta bezodkladně poté, co obdrží jeho objednávku.
 4. Právní služba ve formě osobní konzultace se považuje za poskytnutou:
  1. ukončením konzultace ze strany poskytovatele nebo klienta po zodpovězení dotazu klienta,
  2. uplynutím 60 minut od jejího započetí, nebo
  3. zmešká-li klient konzultaci bez předchozí omluvy a bez sjednání náhradního termínu.

VIII.
Společná ustanovení o obsahu právních služeb

 

 1. Klient bere na vědomí, že odpověď bude poskytnuta pouze na dotaz, který uvede do příslušného pole objednávkového formuláře.
 2. Dotaz klienta musí být dostatečně konkrétně formulovaný. Za jeden dotaz se považuje i otázka (požadavek) klienta obsahující dílčí poddotazy, jestliže se vztahují k témuž právnímu problému a k výkladu totožných zákonných ustanovení a jestliže zodpovězení všech těchto poddotazů nevyžaduje podstatně delší čas k přípravě a poskytnutí odpovědi, než jaký by vyžadovalo zodpovězení jediného z těchto poddotazů.
 3. Poskytovatel se zavazuje odpovídat na dotazy z těch oblastí platného českého práva, které výslovně uvádí na webových stránkách On-line poradny.
 4. Obsahem poskytnuté odpovědi je stručné zodpovězení dotazu na základě údajů, které klient uvedl v příslušném poli objednávkového formuláře. Stručným zodpovězením dotazu se rozumí poskytnutí základního přehledu pro orientaci v relevantních právních předpisech a předestření možností řešení právního problému tak, aby klient získal přehled o svých právech, povinnostech a možnostech dalšího postupu. Další spolupráce je v případě zájmu klienta možná rovněž na základě Smlouvy o poskytování právních služeb, individuálně sjednané jinak než prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webových stránkách On-line poradny.
 5. Obsahem právní služby není zpracování podrobnějších rozborů či stanovisek.  Poskytovatel není povinen odpovídat na dotazy odkazující se na další dokumenty, zejména není povinen provádět revize smluv či jiných dokumentů, ani takové dokumenty sepisovat.
 6. Poskytovatel dále není povinen odpovídat na dotazy, jejichž složitost vyžaduje čas na přípravu odpovědi delší než 2 hodiny. Shledá-li poskytovatel po předběžném posouzení klientovy objednávky, že složitost dotazu vyžaduje čas na přípravu odpovědi delší, neprodleně o tom klienta informuje. Může-li to mít v konkrétním případě pro klienta význam a dohodnou-li se na tom klient a poskytovatel, poskytovatel klientovi poskytne odpověď alespoň v obecnější rovině, obsahující základní informace a doporučení.

IX.
Společná ustanovení o podmínkách pro poskytování právních služeb

 

 1. Poskytnutí právní služby je vázáno na řádné, úplné a pravdivé vyplnění všech polí objednávkového formuláře v rozsahu nezbytném pro poskytnutí služby. Za chybně vyplněné údaje a případnou související škodu poskytovatel neodpovídá.
 2. Klient bere na vědomí, že právní služba mu bude poskytnuta jménem poskytovatele a na jeho účet, a to osobou nebo osobami, které k poskytnutí právní služby poskytovatel pověří. Osobami pověřenými poskytnutím právní služby mohou být advokáti, trvale spolupracující advokáti, koncipienti a v odůvodněných případech další zaměstnanci poskytovatele.
 3. Klient bere na vědomí, že poskytovatel při přípravě odpovědi vychází z toho, co bylo klientem uvedeno v objednávkovém formuláři. Bere proto na vědomí, že při poskytování právní služby formou telefonické, video nebo osobní konzultace poskytovatel nemusí znát odpovědi na doplňující dotazy klienta směřující nad rámec informací uvedených ve formuláři. Zároveň bere na vědomí, že po poskytnutí právní služby ve formě písemné rady není poskytovatel povinen zodpovědět případné dodatečné dotazy klienta.
 4. V případě, že se vyskytne mezi poskytovatelem a klientem, který je spotřebitel, spor, jenž se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, má klient právo na mimosoudní řešení sporu. Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

X.
Cena právních služeb a platební podmínky

 

 1. Cena každé z forem poskytnutí právních služeb, jejíž obsah a rozsah je specifikován čl. IV. – VIII., je uvedena na webových stránkách On-line poradny. Je-li na webových stránkách On-line poradny uvedeno, že cena je bez DPH, bude k této ceně připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění. Cena právní služby vč. DPH zahrnuje veškeré náklady poskytovatele na poskytnutí právní služby.
 2. Obsahuje-li údaj o ceně za právní službu zjevnou chybu, smlouva platně nevznikne.
 3. Před poskytnutím právní služby je klient povinen zaplatit zálohu ve výši ceny příslušné právní služby. Zálohu zaplatí dle své volby buď
  1. prostřednictvím platební brány, na kterou bude přesměrován po odeslání objednávkového formuláře; není-li na webových stránkách On-line poradny výslovně uvedeno něco jiného, nejsou poskytovatelem ani provozovatelem platební brány za její využití účtovány klientovi žádné další poplatky; nebo
  2. bankovním převodem na účet poskytovatele dle pokynů, které klient obdrží e-mailem po dokončení objednávky.
 4. Po zaplacení zálohy obdrží klient od poskytovatele daňový doklad.
 5. Nedojde-li k uzavření smlouvy nebo dojde-li k ukončení smlouvy před tím, než byla právní služba poskytnuta, vrátí poskytovatel klientovi zaplacenou zálohu.
 6. Poskytovatel klientovi peněžní prostředky vrátí bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o důvodu vrácení, a to bankovním převodem na účet určený klientem. V souvislosti s vrácením peněžních prostředků nebudou klientovi účtovány žádné náklady.
 7. Po poskytnutí právní služby poskytovatel klientovi vystaví fakturu, kterou následně zašle e-mailem na adresu uvedenou v objednávce. V této faktuře bude zohledněna záloha, která byla klientem uhrazena před uzavřením Smlouvy o poskytnutí právní služby. Nad rámec zaplacené zálohy může být klientovi účtována další částka jen dohodne-li se na tom předem poskytovatel s klientem, zejména z důvodu poskytnutí právní služby v rozsahu větším, než stanoví čl. IV. – VII. Bude-li klient požadovat pokračování v telefonické, video nebo osobní konzultaci i po uplynutí 30 minut, je poskytovatel oprávněn klientovi účtovat částku odpovídající ceně právní služby uvedené na webových stránkách On-line poradny za každých dalších započatých 30 minut. Platba musí být uskutečněna převodem na bankovní účet poskytovatele a pod variabilním symbolem, jak bude uvedeno ve faktuře.

XI.
Ukončení Smlouvy o poskytnutí právní služby

 

 1. Klient, který je spotřebitelem, je v souladu s § 1818 a 1829 občanského zákoníku oprávněn odstoupit od Smlouvy o poskytnutí právní služby bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. V souladu s čl. II. odst. 4. spotřebitel toto právo nemá, byla-li již služba poskytnuta.
 2. Klient od smlouvy odstoupí jednostranným právním jednáním (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Klient, který je spotřebitelem, může pro odstoupení od smlouvy použít vzorový formulář, který je přílohou těchto OP.
 3. Poskytovatel má právo vypovědět smlouvu v případech uvedených v § 20 odst. 1–3 zákona o advokacii. Klient je oprávněn smlouvu vypovědět v souladu s ustanovením § 20 odst. 4 zákona o advokacii. Sjednává se, že advokát nemá povinnost dle § 20 odst. 6 zákona o advokacii. 

XII.
Práva z vadného plnění

 

 1. Poskytovatel odpovídá za řádné, odborné a včasné poskytnutí právní služby.
 2. Klient je oprávněn písemně uplatnit práva z vadného plnění vyplývající z občanského zákoníku, a to za podmínek tam uvedených.
 3. Práva z vadného plnění mohou být uplatněna na adrese pravnik@akkvb.cz. V uplatnění je klient je povinen uvést své označení, kontakt, právní službu a konkrétně popsat vady či nedostatky, které v jejím poskytnutí spatřuje. Klient dále uvede preferovaný způsob vyřízení reklamace.
 4. Poskytovatel se zavazuje vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní od jejího doručení.

XIII.
Účinnost a změny obchodních podmínek

 

 1. Smlouva o poskytnutí právní služby se řídí obchodními podmínkami, se kterými klient vyslovil souhlas.
 2. Ukáže-li se kterékoliv ustanovení těchto OP neplatným nebo nevymahatelným, nebo se takovým stane, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení, lze-li dotčené ustanovení oddělit od OP jako celku. Smluvní strany v takovém případě vyvinou veškeré úsilí s cílem nahradit toto ustanovení novým, které bude svým obsahem a účinkem co nejvíce podobné ustanovení nahrazovanému.

Příloha

Vzorový formulář pro odstoupení spotřebitele od smlouvy

 

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.

 

Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů od jejího uzavření. S ohledem na čl. II. odst. 4 a čl. XI. odst. 1. v této lhůtě nemá právo odstoupit spotřebitel, kterému již byla právní služba poskytnuta.

 

 

KVB advokátní kancelář s.r.o.

Teplého 2786

530 02 Pardubice

 

 

 

Odstoupení klienta od Smlouvy o poskytnutí právní služby

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od Smlouvy o poskytnutí právní služby, která byla prostřednictvím On-line poradny KVB advokátní kanceláře uzavřena dne [datum, kdy Vám byl doručen e-mail s potvrzením o uzavření smlouvy] mezi:

 

poskytovatelem: KVB advokátní kancelář s.r.o. se sídlem Teplého 2786, 530 02 Pardubice

 

a

 

klientem: [jméno, příjmení, trvalé bydliště]

 

 

 

V [místo] dne [datum]

 

 

……………………………

[podpis, pokud je zasíláno v listinné podobě]

 

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti