Zastupování v soudních řízeních

KVB advokátní kancelář má dlouholeté zkušenosti s hájením zájmů svých klientů před soudy všech stupňů, a to jak před soudy správními, tak před soudy civilními. Nemalých úspěchů jsme dosáhli též v řízení před Ústavním soudem ČR.

Našim klientům poskytujeme právní zastoupení či komplexní poradenství, a to ve správním soudnictví od vydání nezákonného rozhodnutí nebo jiného zásahu orgánu veřejné moci do právního postavení klienta (např. v oblasti stavebního práva, poskytování dotací, správního trestání aj.) až do pravomocného ukončení soudního řízení, popř. do vyčerpání mimořádných opravných prostředků nebo rozhodnutí o ústavní stížnosti, v civilním soudnictví pak od okamžiku vzniku sporu až po jeho ukončení (např. ve sporech o náhradu škody, o určení vlastnictví nebo o splnění určité povinnosti).

Z dosavadních služeb naší kanceláře
 • Zastupování klientů v řízeních (správních i soudních, včetně opakovaného úspěšného podání ústavní stížnosti) týkajících se práva na přístup k informacím, důležitým pro podnikatelskou činnost klienta.
 • Zastupování příjemců veřejných dotací v řízeních týkajících se tzv. porušení rozpočtové kázně.
 • Zastupování měst ve sporu s dopravcem o finanční plnění z titulu provozování tzv. závazku veřejné služby (zajišťování veřejné linkové dopravy na území města).
 • Zastupování klientů v občanském soudním řízení o žalobě z nekalé soutěže.
 • Zastupování měst v občanském soudním řízení o žalobě na slevu z kupní ceny nemovitosti, poškozené v důsledku živelné události.
 • Zastupování klientů v soudním řízení správním o žalobách proti rozhodnutím orgánů veřejných vysokých škol.
 • Zastupování klientů ve sporech o vyklizení nemovitostí.
 • Zastupování klientů při uplatňování práv z odpovědnosti za vady díla.
 • Zastupování obcí ve sporech týkajících se (údajně) neplatně uzavřených smluv.
 • Zastupování navrhovatelů i odpůrců v soudních řízeních správních o návrhu na zrušení opatření obecné povahy (zejména v případě územních plánů).
 • Zastupování klienta před správními soudy a Ústavním soudem ve věci uložené sankce za správní delikt proti tržnímu řádu hl. m. Prahy.
Publikační a odborná činnost členů týmu

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. • K rozhodování o odkladném účinku správní žaloby. In: Výkonná moc v ústavním systému České republiky. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně – Mezinárodní politologický ústav, 2005, s. 165–178. • Je členem Legislativní rady vlády České republiky, členem rozkladové komise Ministerstva spravedlnosti a rozkladové komise České národní banky, jakož i členem legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a členem Pracovní skupiny pro řešení aplikace zákona o veřejných zakázkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. • Dříve působil též jako místopředseda pracovní komise (pro veřejné právo I – komise pro správní právo č. 1) Legislativní rady vlády ČR a místopředseda (pro oblast veřejné správy) komise Rady Královéhradeckého kraje pro obecnou legislativu, člen rozkladové komise (pro oblast hospodářské soutěže) Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a člen Výboru pro dodržování systému kontroly kvality a pro disciplinární řízení Rady pro veřejný dohled nad auditem.

JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D. • Judikatura Nejvyššího správního soudu: Rozhodování o právech a povinnostech žáků, studentů a uchazečů o studium. Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2008, roč. 14, č. 7, s. 241–243. • Aktivní legitimace k podání návrhu na posouzení ústavnosti § 160 odst. 2 InsZ upravujícího přidělování incidenčních sporů. Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2016, roč. 22, č. 5, s. 151–153. • Správní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 796 s. • Soudní řád správní. Komentář. 1. vydání. Praha: Leges, 2014, 1152 s.

Mgr. Tomáš Hrstka • Ochrana výkonu vlastnického práva obce při veřejnoprávním omezení dispozice s tímto vlastnictvím: ÚS Vysoká Srbská. INS, Praha: SMO ČR, 2016, č. 4, s. 15– 16. • Ochrana vlastnického práva obce v souvislosti s veřejnoprávními omezeními. Moderní obec. Praha: Profi Press s. r. o., 2016, č. 4.

Mgr. Bc. Marie Čeperová • Odpovědnost za škodu při úrazu na zasněženém chodníku. INS. Praha: SMO ČR, 2017, č. 1, s. 11. • Církevní restituce a podstata zahajovaných sporů proti obcím. Moderní obec. Praha: Profi Press s. r. o., 2016, č. 3.