Zastupování ve správních řízeních

Právníci naší kanceláře mají bohaté zkušenosti v oblasti správního řízení i dalších postupů dle správního řádu. Naši advokáti poskytují konzultace a právní pomoc před zahájením správního řízení a po jeho zahájení zastupují klienty/účastníky řízení při jednotlivých procesních úkonech ve všech fázích správního řízení. Pro klienty z veřejné sféry pak zajišťujeme průběh správního řízení a související agendu, včetně zpracování konceptů správních rozhodnutí. Tato činnost zasahuje samozřejmě do všech právních odvětví, v nichž se rozhoduje ve správním řízení či činí jiné úkony dle správního řádu (namátkou stavební právo, přestupkové právo, vyřizování žádostí o informace, daňové právo atd.).

Z dosavadních služeb naší kanceláře
  • Zastupování významného klienta v oblasti výroby energií před orgány finanční správy a před správním soudem ve sporu o výši vyměřené darovací daně z darovaných emisních povolenek.
  • Zastupování významného klienta v řízeních o jeho žádostech o informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
  • Zastupování klientů v řízeních vedených orgány stavovské samosprávy.
  • Zastupování klientů v územním a stavebním řízení.
  • Zastupování příjemce dotace v řízení o uložení sankce za porušení rozpočtové kázně.
  • Zastupování klientů ve sporech z veřejnoprávních smluv.
  • Zastupování obce v řízení o uložení povinnosti provozovateli skládky odpadů odvést obci poplatek za ukládání odpadů ve správné výši.
  • Zastupování klientů v řízeních o určení právního vztahu správním orgánem (např. o určení (ne)existence veřejně přístupné účelové komunikace).

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. • Správní právo – procesní část. Multimediální učební text pro bakalářské studium na Právnické fakultě MU. 2. doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita – Právnická fakulta, 2011, s. 103. • Správní rozhodnutí, jeho druhy, formy, náležitosti a vlastnosti. In: Aktuálne otázky rekodifikácie správneho poriadku: zborník príspevkov z celoslovenského seminára s medzinárodnou účasťou Piešťany 19.10.2006–20.10.2006. 1. vydání. Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2007, s. 40–54. • Je členem Legislativní rady vlády České republiky, členem rozkladové komise Ministerstva spravedlnosti a rozkladové komise České národní banky.

JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D. • Správní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 796 s. • Soudní řád správní. Komentář. 1. vydání. Praha: Leges, 2014, 1152 s.

Mgr. Lukáš Rothanzl • Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 1238 s. • Je členem rozkladové komise Ministerstva průmyslu a obchodu k zákonu č. 106/1999 Sb. Ke dni 1. 9. 2014 byl jmenován Legislativní radou vlády ČR členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo I – správní právo č. 1. • V letech 2004 až 2011 působil na Ministerstvu vnitra, odboru dozoru a kontroly veřejné správy, kde vedl oddělení kontroly obcí a krajů.