Na naši kancelář se můžete s důvěrou obrátit rovněž v oblasti správního trestání. Odborníci z řad našeho týmu zastupují klienty již při kontrolních úkonech před zahájením správního řízení a posléze i ve všech fázích přestupkového řízení, a to napříč různými právními odvětvími, jako je například energetické právo, právo životního prostředí, dopravní právo či stavební právo. Výsledkem naší práce může být dosažení úplné beztrestnosti či alespoň zmírnění dopadů sankce na klienta.

Správní trestání pro soukromý sektor

Z dosavadních služeb naší kanceláře

 • Zastupování významného zpracovatele odpadů při kontrolních úkonech České inspekce životního prostředí a následném správním řízení o uložení sankce.
 • Zastupování klientů před disciplinárními orgány stavovské samosprávy.
 • Zastupování příjemce dotace v řízení o uložení sankce za porušení rozpočtové kázně.
 • Zastupování energetického specialisty při kontrolních úkonech Státní energetické inspekce v rámci kontroly zpracování desítek průkazů energetické náročnosti budov a úspěšné obhájení klienta v navazujícím správním řízení o uložení sankce.
 • Zastupování klientů ve správních řízeních o přestupcích a správních deliktech dle stavebního zákona.
 • Zastupování klientů ve správních řízeních o přestupcích a správních deliktech dle zákona o silničním provozu.

Publikační a odborná činnost členů týmu

Mgr. Ing. David Bohadlo, Ph.D.

 • Bohadlo, D., Brož, J., Kadečka, S., Průcha, P., Rigel, F., Šťastný, V. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018.
 • Bohadlo, D., Potěšil, J., Potměšil , J.: Správní trestání z hlediska praxe a judikatury. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013.
 • L. Jemelka, M. Podhrázký, P. Vetešník, J. Zavřelová, D. Bohadlo, P. Šuránek.: Soudní řád správní. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013.
 • Jemelka, L., Pondělíčková, K., Bohadlo, D.: Správní řád. Komentář. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2016, s. 923.
 • Citace z jeho odborných publikací lze nalézt v desítkách rozsudků správních soudů včetně Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu a Ústavního soudu.
 • Jako zkušební komisař Institutu pro veřejnou správu zkouší při ověření odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
 • Člen poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání.
 • Člen komise pro správní právo Legislativní rady vlády.
 • Člen rozkladové komise Ministerstva vnitra.
 • Dlouholetá zkušenost při poskytování právní pomoci odvolacímu správnímu orgánu ve složitých přestupkových řízeních.
 • Dlouholetá přednášková činnost v oblasti správního trestání.

JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.

 • Správní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 796 s.
 • Soudní řád správní. Komentář. 1. vydání. Praha: Leges, 2014, 1152 s.
 • Judikatura NSS: Regulace reklamy, Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2015, roč. 21, č. 7-8, s. 242.

Mgr. Jan Brož

 • Disciplinární řízení vedené proti senátorovi z pohledu zásad přestupkového řízení. In: Kyselovská et al. (eds.). COFOLA 2016. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 517–536.

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

 • Neoprávněné odběry elektřiny (jako jeden z aktuálních problémů energetické legislativy). Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2010, roč. 18., č. 17., s. 610–616.
 • Odložení výkonu přestupkového rozhodnutí. In: Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 370–379.
 • Správní rozhodnutí, jeho druhy, formy, náležitosti a vlastnosti. In: Aktuálne otázky rekodifikácie správneho poriadku: zborník príspevkov z celoslovenského seminára s medzinárodnou účasťou Piešťany 19.10.2006–20.10.2006. 1. vydání. Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2007, s. 40–54.
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti