Vzhledem k dlouhodobým praktickým zkušenostem v oblasti práva územních samospráv poskytuje náš tým klientům odbornou pomoc zejména v souvislosti s rozhodovací praxí jednotlivých orgánů obce či kraje. Při jednání s orgány územního samosprávného celku zastoupíme klienta na základě jeho konkrétních požadavků. Rovněž je náš zkušený tým připraven vypracovat podklady pro rozhodování orgánů územních samosprávných celků, ať se jedná o projednání požadované záležitosti, záměr nakládat s obecním majetkem či žádost o dotaci.

Územní samospráva pro soukromý sektor

Z dosavadních služeb naší kanceláře

 • Zastupování klientů při jednání s orgány obce či kraje.
 • Příprava smluvní dokumentace.
 • Poradenství ve věcech hospodaření s komunálním majetkem.
 • Poradenství při jakémkoliv nakládání s komunálním majetkem.
 • Poradenství při správě pohledávek a vymáhání dluhů.
 • Legislativně-technická pomoc při vydávání právních předpisů či rozhodnutí obce či kraje.
 • Vytváření odborných podkladů pro každodenní fungování obecních či krajských orgánů.
 • Tvorba odborných právních stanovisek.
 • Poradenství při jednání s kontrolními a dozorovými orgány.
 • Zastupování před soudy a správními orgány.
 • Poradenství při přípravě a realizaci místního referenda.
 • Poradenství v zásadních otázkách rozvoje statutárního města.
 • Pomoc při zakládání dobrovolných svazků obcí, příspěvkových organizací a jiných právnických osob s účastí územních samosprávných celků.
 • Poradenství ve věcech odpovědnosti územních samosprávných celků a jejich představitelů.

Publikační a odborná činnost členů týmu

JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, PhD.

 • Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008.
 • Náklady na výkon přenesené působnosti. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 2004, roč. XXXVII, č. 1–2, s. 114 –119.
 • Obce jako plátci DPH? OBEC a finance. Praha: Triada, spol. s r. o., 2004, roč. 9, č. 1, s. 18.
 • Bytový fond v praxi obce. Starosta a občané. Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2004, s. 1–26.
 • Přezkoumání hospodaření obcí. Zpráva o přezkoumání hospodaření obcí. In: ASPI, 2004, publikovaný názor, Literatura.
 • Prodej obecního majetku obce – zveřejnění záměru obce a postup při prodeji majetku obce. In: ASPI, 2004, publikovaný názor, Literatura.
 • Člen legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR.

Mgr. Jan Brož

 • Jednání Skupiny nezávislých expertů na Evropskou chartu místní samosprávy. Správní právo, Ministerstvo vnitra ČR, 2016, č. 7, s. 454–457.

JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.

 • Zánik mandátu člena zastupitelstva obce. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2004, č. 1, s. 67–72.
 • Letní mezinárodní konference „Právní regulace místní (a územní) samosprávy“. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 2009, č. 2, s. 111–114.
 • Instanční a soudní přezkum opatření obecné povahy. In: Správní procesy v právu životního prostředí. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 138–151.
 • Zákon o místním referendu s komentářem a judikaturou. 1. vydání. Praha: Leges, 2011, 288 s. 
 • Meze kandidatury nezávislých ve volbách do zastupitelstev obcí. In: Cofola 2011: the Conference Proceedings. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 1158–1165. 
 • K některým způsobům participace na správě obce dle § 16 odst. 2 zákona o obcích. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 2012, č. 3, s. 129–140. 
 • Pokusy o oddělení části obce – příklady z praxe a judikatury. In: Jurisprudence, 2012, č. 2, s. 10–17. 
 • Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (č. 250/2000 Sb.). Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 292 s.
 • Vymezení nočního klidu na kratší než zákonem stanovenou dobu in Soudní rozhledy, 2016, číslo 7-8, str. 228-229.
 • Zákon o obcích. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2019. 862 str. (spoluautoři L. Potěšil, A. Furek, D. Hejč, V. Chmelík, J. Škop).

JUDr. Václav Chmelík 

 • Hlasování na zasedání ZO a schůzích RO. INS. Praha: SMO ČR, 2016, č. 3. 
 • K povinnosti obce přijmout a zveřejnit záměr po novele obecního zřízení. INS. Praha: SMO ČR, 2016, č. 6, s. 15–16. 
 • Novela zákona o obcích nabyla účinnost 1. července 2016. OBEC a finance. Praha: Triada, spol. s r. o., 2016, roč. 21, č. 3, s. 42. 
 • Účast obce v dražbě. OBEC a finance. Praha: Triada, spol. s r. o., 2016, roč. 21, č. 3, s. 59.

Mgr. Lukáš Rothanzl 

 • Nakládání s obecním majetkem z pohledu zákona o obcích a kontrolní pravomoci Ministerstva vnitra. Veřejná správa, 2011, č. 7. 
 • Správce obce obec neoddluží. Veřejná správa, 2010, č. 18. 
 • Parlament se zabývá dozorem nad územními samosprávnými celky. Veřejná správa, 2005, č. 35. 
 • Je členem rozkladové komise Ministerstva průmyslu a obchodu k zákonu č. 106/1999 Sb. Ke dni 1. 9. 2014 byl jmenován Legislativní radou vlády ČR členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo I – správní právo č. 1. 
 • V letech 2004 až 2011 působil na Ministerstvu vnitra, odboru dozoru a kontroly veřejné správy, kde vedl oddělení kontroly obcí a krajů.

Mgr. et Mgr. Michal Bouška 

 • Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (č. 250/2000 Sb.). Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 292 s.

Mgr. Bc. Marie Čeperová 

 • Ke stanovení kratší doby nočního klidu. INS. Praha: SMO ČR, 2016, č. 7, s. 16–17. 
 • Odpovědnost za škodu při úrazu na zasněženém chodníku. INS. Praha: SMO ČR, 2017, č. 1, s. 11. 
 • Místní referendum. OBEC a finance. Praha: Triada, spol. s r. o., 2016, roč. 21, č. 2. 
 • Konec vymáhání místních poplatků po nezletilých či osobách omezených ve svéprávnosti. Moderní obec. Praha: Profi Press s. r. o., 2016, č. 6. 
 • Omezení obecného užívání veřejně přístupné účelové komunikace. Moderní obec. Praha: Profi Press s. r. o., 2016, č. 12.

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

 • Právo obcí a krajů v České republice. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, 408 s.
 • Právotvorba územní samosprávy v České republice. In: Reforma veřejné správy: sborník příspěvků. Praha: ASPI, 2007, s. 25–49.
 • Samostatná a přenesená působnost obcí v oblasti ochrany životního prostředí. In: Právna úprava starostlivosti o životné prostredie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2008, s. 32–47.
 • Obecní zřízení v České republice. In: Obce 2008–2009: výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1. 7. 2008. Praha: ASPI, 2008, s. 3–81.
 • Starosta obce v českém obecním zřízení. In: Teória a prax verejnej správy: zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Fakultou verejnej správy UPJŠ v Košiciach. 1. vydání. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach – Fakulta verejnej správy, 2009, s. 209–215.
 • Ekonomický aspekt územní samosprávy. In: Kadečka, S. (ed.): Pocta Petru Průchovi. 1. vydání. Praha: Vysoká škola aplikovaného práva, 2009, s. 187–202.
 • Právní ochrana územní samosprávy a proti územní samosprávě. In: Bratislavské právnické fórum, 2015.
 • Kolegiální orgány obce jako právotvůrce. In: Jesenko, M. – Kantorová, M. Teória a prax komunálnej normotvorby. 1. vydání. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach – Fakulta verejnej správy, 2014, s. 12–24.
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti