Město má dlouhodobý projekt na kompletní rekonstrukci a doplnění městského sportovního areálu, ve kterém působí místní fotbalový spolek. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypsalo dotační titul na rekonstrukci sportovišť, avšak oprávněným žadatelem jsou právě sportovní spolky, nikoliv územní samosprávné celky.

Na naši kancelář se obrátili klienti, kteří vlastní výrobní závody ve větším průmyslovém areálu, protože příjezdové komunikace v areálu jsou ve vlastnictví třetí osoby, která účelově

Nejvyšší soud svým usnesením ze dne 10. dubna 2020, sp. zn. 28 Cdo 699/2019 odmítl dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta žaloba o zaplacení 422 168,53 Kč s příslušenstvím. Žalovanými byly městská část Praha 8 a hlavní město Praha.

Mnozí naši klienti z řad měst se dostali do situace, kdy jejich vlastní technické služby (společnosti s ručením omezeným) přestaly splňovat podmínky pro to, aby jim město mohlo zadávat veřejné zakázky „in-house“, tzn. v rámci vertikální spolupráce podle § 11 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Na naši advokátní kancelář se obrátila obec s žádostí o pomoc, jak postupovat v případě, kdy jí byl v rámci veřejné zakázky dodán předmět veřejné zakázky, jenž nesplňuje technické parametry uvedené v zadávací dokumentaci.

V poslední době se na nás obrátily obce, které řeší reklamace teprve pár let provozovaných kanalizací a čističek odpadních vod. Tyto stavby, financované zpravidla ...

Jednou z nejčastějších otázek souvisejících s krizovými a mimořádnými opatřeními vydaných v době stávajícího nouzového stavu je,,...

V souvislosti se stávajícím nouzovým stavem a navazujícími usnesení vlády z důvodu pandemie koronaviru mnohé obce řeší,...

Stav nouze vyhlášený vládou České republiky a celospolečenská krize související s pandemií nového typu koronaviru má naprosto...

Jednou z nejčastějších otázek souvisejících s krizovými a mimořádnými opatřeními vydaných v době nouzového stavu je to,...

V souvislosti se stávajícím nouzovým stavem a navazujícími usnesení vlády z důvodu pandemie koronaviru mnohé obce řeší,...

Stav nouze vyhlášený vládou České republiky a celospolečenská krize související s pandemií nového typu koronaviru má naprosto...

Pravidelně zastupujeme obce a města v řízení o návrzích na zrušení územního plánu či jeho změny. V současné době je naší snahou minimalizovat zásahy správního soudu do podmínek, které stanovila změna územního plánu pro výstavbu v rozvojových plochách.

Na naší advokátní kancelář se v této době stále častěji obracejí klienti s žádostí o právní pomoc při likvidaci spolků, a to i těch pobočných. Problematika likvidace spolku je zvláštní formou likvidace, kdy přímo právní úprava spolku obsahuje speciální ustanovení týkající se jejich likvidace.

Předkupní právo v územně plánovací dokumentaci

Kvůli určité kontroverznosti tohoto nástroje jen relativně málo lidí ví, že územně plánovací dokumentaci lze k pozemku či stavbě, která je plánována k využití pro veřejně prospěšnou stavbu, stanovit předkupní právo obce či jiného oprávněného – tato úprava je zakotvena v ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

Úpravy obecně závazných vyhlášek

Dne 1. 1. 2020 nabyde účinnosti novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. V této souvislosti se na nás mnoho obcí obrací s žádostí o vytvoření nových obecně závazných vyhlášek či o alespoň o metodickou pomoc při zhodnocení, zda jejich stávající obecně závazné vyhlášky z pohledu novelizovaného znění zákona o místních poplatcích obstojí.

Kontrola poskytovatele dotace a legitimní očekávání příjemce dotace

Naše advokátní kancelář se v současné době zabývala hned několika případy, kdy zadavatel v postavení příjemce dotace nebyl v rámci předběžných či průběžných kontrol poskytovatelem dotace upozorněn na nesprávný (či nezákonný) postup zadávání veřejné zakázky, přičemž následně mu nebyla vyplacena část dotace z důvodu nesouladného postupu s dotačními pravidly či právními předpisy.

Vhodná forma spolupráce obcí

Na naší advokátní kancelář se obrátil klient s žádostí o vypracování právní analýzy. Tato právní analýza se týká výběru vhodné právní formy spolupráce obcí, a to konkrétně pro oblast technických služeb tak, aby došlo k zefektivnění a zlepšení péče o všechny obce, které budou členy daného subjektu.

Které stavební pozemky podléhají poplatkové povinnosti za zhodnocení možností připojení na stavbu vodovodu?

Naše advokátní kancelář řešila problematiku placení místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace. ...

Výstavba na obecních pozemcích

Většinu měst a obcí po celé republice trápí vysoké ceny bytů a jiných nemovitostí. V minulosti jsme zmiňovali, že se na nás naši klienti obrací s dotazy, jakým způsobem lze vhodně smluvně nastavit...

Stanovování nového režimu zimní údržby pozemních komunikací

Obce se na nás koncem léta obracejí s žádostí o pomoc při stanovování nového režimu zimní údržby pozemních komunikací. Problémy činí v praxi především...

Budování kabelové sítě – koncese či nikoli?

Právníci KVB advokátní kanceláře velmi často zodpovídají dotazy týkající se toho, zda se v případě uzavření dané nájemní, pachtovní nebo inominátní smlouvy nejedná o koncesi...

Dřeviny ohrožující místní komunikaci

Naše kancelář se zabývala problematikou dřevin ohrožujících místní komunikace v obci. Vlastník těchto pozemků se o ně nestaral a v tomto nevlídném a větrném počasí hrozilo spadnutí dřevin, které jsou součástí pozemku...

Smlouva o dílo na rozšíření čistírny odpadních vod

Naše kancelář v současné době spolupracuje s obcí, která chystá velkou investici do své technické infrastruktury. Konkrétně je připravováno rozšíření čistírny odpadních vod za účelem pokrytí nároků plynoucích z výrazného nárůstu počtu obyvatel.

Povinná evidence skutečných majitelů právnických osob

V současné době se na nás v hojné míře obrací klienti z řad obcí ve věci tzv. povinné evidence skutečných majitelů právnických osob. Od 1. ledna 2018 nabyla účinnosti některá...

Ne vždy je vhodné smlouvy dodržovat

V 90. letech 20. století a na přelomu tisíciletí byly v mnoha obcích budovány bytové domy v rámci různých dotačních programů ze státního rozpočtu. Jednotlivé obce k výstavbě přistupovaly odlišně.

Přístup k pozemkům

Několik našich klientů se na nás v poslední době obrátilo s žádostmi o právní pomoc ve věci přístupnosti pozemků. V jednom z případů jsme řešili situaci, která se může stát kterékoliv obci. ...

Nárok na odchodné

V souvislosti s blížícími se komunálními volbami se na nás naši klienti obrací čím dále častěji s dotazem, zda a případně za jakých okolností jim může s koncem funkčního období náležet odchodné...

Podpora sportovních klubů v obci a péče řádného hospodáře

Několik klientů se na nás v poslední době obrátilo s žádostmi o právní pomoc ve věci sportovních klubů v obci. V jednom z případů jsme řešili složité majetkoprávní vztahy k pozemkům...

Kvalitní plánovací smlouva je základ

Zdá se, že stále více našich klientů z řad obcí si uvědomuje, že uzavření dobré plánovací smlouvy, řešící veškeré právní aspekty investiční výstavby v obci, pokud jde o vzájemná práva a povinnosti investora...

Náhrady za změnu územního plánu

Stále častěji se naši klienti musejí potýkat s požadavky vlastníků pozemků zasažených změnou územního plánu, kteří po obci požadují náhradu za zásah do jejich vlastnického práva...

Problematika černých skládek ve vztahu k podzemním vodám

Často řešenou problematikou v obcích jsou černé skládky, a to i menšího rozsahu. V současnosti jsme se zabývali problematikou černé skládky na pozemku občana jedné obce, která obsahovala...

Klienti KVB advokátní kanceláře s.r.o. se na nás čas od času obrací s dotazem, jak se vypořádat se starými vodními díly (typicky vodovodem, kanalizací, ČOV…) postavenými v minulosti...