V nedávné době se na nás obrátil klient (obec) s dotazem, jak postupovat při uplatnění předkupního práva vymezeného územním plánem k části pozemku, zda je obec povinna nechat na své náklady zpracovat oddělovací geometrický plán a zda je třeba, aby již o tomto rozhodlo zastupitelstvo.

Pro takto zřízená předkupní práva se použije úprava obsažená v § 101 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., která nevylučuje, ale do značné míry modifikuje obecnou úpravu občanského zákoníku. Podle této právní úpravy platí, že geometrický plán a sdělení stavebního úřadu, že nemá výhrady k předloženému návrhu dělení pozemku, nebo vydání rozhodnutí o dělení pozemku zabezpečí a náklady s tím spojené uhradí oprávněná osoba. Po tuto dobu neběží tříměsíční lhůta pro uplatnění předkupního práva. Kupní cena pozemku se určí znaleckým posudkem ve výši obvyklé ceny podle zvláštního právního předpisu opatřeným oprávněnou osobou. Má-li oprávněná osoba zájem využít předkupní právo, zašle povinnému vlastníkovi návrh kupní smlouvy včetně geometrického plánu a znalecký posudek. Pokud oprávněná osoba předkupní právo nevyužije předkupní právo zaniká.
Zpracování geometrického plánu a znaleckého posudku, kterým se určí cena pozemku, musí tedy zajistit oprávněná osoba – obec – na své náklady. Rozhodnutí o uplatnění předkupního práva a uzavření kupní smlouvy k pozemku je vyhrazeno zastupitelstvu obce, nicméně přípravné kroky je možné činit již před tím, jestliže lze předpokládat, že zastupitelstvo bude mít o uplatnění předkupního práva zájem, (je to například se zastupiteli neformálně předjednáno).

Kupní smlouvy o prodeji části pozemků vč. návrhů na vklad do katastru nemovitostí pro své klienty sepisujeme pravidelně. Dovedeme však pomoci i se složitějšími smlouvami týkajícími se nemovitostí, včetně plánovacích smluv podle nového stavebního zákona.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti