Upravit stránku

Na konci roku 2020 mohli veřejní zadavatelé zaznamenat vydání zásadního rozsudku Nejvyššího správního soudu, který byl odbornou i polo-laickou veřejností přijat spíše se znepokojením. Jedná se o rozsudek ze dne 29. 10. 2020, č. j. 9 As 139/2020-125, v němž Nejvyšší správní soud konstatoval, že za veřejnou zakázku na dodávky je třeba považovat též pořízení akcií a pořízení závodu. Tento rozsudek silně zasáhl též některé naše klienty.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu stojí na relativně formalistickém a textualistickém pojetí definice veřejné zakázky na dodávky uvedené v ust. § 14 odst. 1 větě první zákona o zadávání veřejných zakázek: „Veřejnou zakázkou na dodávky je veřejná zakázka, jejímž předmětem je pořízení věcí, zvířat nebo ovladatelných přírodních sil, pokud nejsou součástí veřejné zakázky na stavební práce podle odstavce 3.“ Problém spočívá v tom, že český zákonodárce se při tvorbě této definice (přinejmenším jazykově) odchýlil od předlohy zákona o zadávání veřejných zakázek – od tzv. zadávací směrnice (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU). Zadávací směrnice totiž v případě veřejných zakázek na dodávky nehovoří velmi obecně o pořízení „věcí“ (jako česká zákonná definice), ale o pořízení „výrobků“.

Doposavad odborná veřejnost přistupovala k české definici restriktivně a považovala ji za obsahově shodnou s definicí zadávací směrnice. Nejvyšší správní soud nicméně tento přístup zarazil a konstatoval, že český zákonodárce rozšířil působnost zákona o zadávání veřejných zakázek na pořízení všech „věcí“ (v pojetí českého občanského zákoníku), které z působnosti zákona o zadávání veřejných zakázek nevylučuje nějaká výslovná výjimka (jak je tomu např. u pořízení hmotných nemovitých věcí). Mezi věci lze řadit mj. i závod nebo akcie, které vlastní výjimku z režimu zákona o zadávání veřejných zakázek prozatím nemají.

Pokud tedy veřejný zadavatel bude hodlat za stávající situace pořídit akcie nebo závod za protiplnění v hodnotě vyšší než 2 mil. Kč bez DPH, musí této transakci patrně předcházet zákonné zadávací řízení.

Nahoru