<p style="text-align: justify;">V&nbsp;důsledku stále pokračující pandemie koronaviru, která se nevyhýbá ani představitelům obcí, se na nás v&nbsp;poslední době obrátilo několik našich klientů z&nbsp;řad obcí s&nbsp;dotazem, jak je to s&nbsp;odměnou místostarosty, pokud starosta svoji funkci nemůže dlouhodobě vykonávat. Podle § 75 odst. 1 zákona o obcích platí, že „Místostarostovi, který po dobu delší než 4 týdny nepřetržitě zastupoval podle § 104 odst. 1 věty třetí starostu v plném rozsahu jeho funkce z důvodu jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonával funkci, náleží od prvního dne zastupování odměna ve výši, která by v daném období náležela starostovi, je-li tato odměna vyšší.“ Nárok místostarosty na „zástupné“ (tj. na odměnu ve výši, která by náležela starostovi) vzniká za kumulativního splnění těchto podmínek: 1) místostarosta zastupuje starostu nepřetržitě (tzn. souvisle, bez přerušení) po dobu delší než čtyři týdny, 2) místostarosta zastupuje starostu podle § 104 odst. 1 věty třetí v plném rozsahu jeho funkce z důvodu jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (tzn. z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, nařízené karantény, těhotenství a mateřství, péče o dítě do čtyř let věku anebo ošetřování člena domácnosti nebo péče o něj nebo čerpání dovolené), 3)odměna místostarosty je nižší než odměna starosty.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Jestliže jsou tyto podmínky všechny splněny, vzniká místostarostovi nárok na zvýšenou odměnu od prvního dne, kdy starosta svoji funkci nevykonával (s ohledem na požadované splnění podmínek náleží místostarostovi nárok na zvýšenou odměnu de facto zpětně od prvního dne zastupování – v praxi bude docházet ke zpětnému doplacení rozdílu mezi poskytnutou odměnou místostarosty a odměnou starosty, na kterou místostarostovi vzniknul nárok). Pokud je v obci voleno více místostarostů, je předpokladem, že by měl případný nárok na zástupné vzniknout místostarostovi, kterého zastupitelstvo obce v souladu s § 104 odst. 1 k zastupování starosty určilo. Nelze ovšem vyloučit, že s ohledem na jedinečné okolnosti v dané obci nemusí být tento předpoklad vždy naplněn (lze mít za to, že zastupování starosty by mělo být posuzováno materiálně, nikoliv pouze z pohledu formálního pověření). Jestliže je starosta průběžně zastupován více místostarosty, nárok na zástupné žádnému z nich vzniknout nemůže, protože v takovém případě není naplněna podmínka zastupování starosty v plném rozsahu jeho funkce (pro účely poskytnutí zástupného může v plném rozsahu starostu zastupovat vždy pouze jeden místostarosta). Pro vznik nároku na zástupné není přitom určující, zda je místostarosta pro výkon své funkce uvolněn, či nikoliv. Neuvolněnému místostarostovi může náležet v případě splnění požadovaných podmínek zástupné, resp. odměna v takové výši, která náleží uvolněnému starostovi, a to aniž by se změnil charakter výkonu funkce místostarosty (z neuvolněného místostarosty se vznikem nároku na zástupné, resp. odměnu uvolněného starosty, uvolněný místostarosta nestane).</p>
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti