Jednou z důležitých otázek spojených s obdobím těsně po konání komunálních voleb je řešení tzv. neslučitelnosti funkcí. V některých obcích bývá řešena již při sestavování kandidátních listin, nicméně v obecné rovině i zaměstnanec, který se nachází v neslučitelné pozici s funkcí zastupitele obce, je oprávněn v komunálních volbách kandidovat. A to proto, že k neslučitelnosti může dojít až v případě zvolení členem zastupitelstva. Neslučitelnost funkcí totiž není překážkou kandidatury. Nejprve je však nezbytné zmínit, kdy k neslučitelnosti funkcí reálně může dojít.

V jakých případech nastává neslučitelnost funkcí

Úpravu neslučitelnosti funkcí obsahuje zákon o volbách do zastupitelstev obcí v § 5 odst. 2 a 3. Zákon zde předpokládá, že funkce člena zastupitelstva obce je neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem této obce zařazeným do obecního úřadu této obce, resp. zaměstnancem jiné obce zařazeným do pověřeného obecního úřadu (vč. ORP) nebo krajského nebo finančního úřadu. To vše však pouze za podmínky, že tento zaměstnanec vykonává přímo státní správu vztahující se k územní působnosti příslušné obce (kde byl zvolen zastupitelem), eventuálně za podmínky, že jde o zaměstnance jmenovaného starostou, nebo radou obce.

Mgr. Bc. Tomáš Auer

To jinými slovy znamená, že zaměstnanec obce vykonávající např. pouze servisní práce, údržbu apod. může být zvolen členem zastupitelstva obce, jelikož u něj nebude naplněna (při nejmenším) druhá z podmínek vymezených zákonem.

Typickými případy neslučitelných funkcí je pozice tajemníka obecního úřadu, vedoucího odboru obecního úřadu, zaměstnance obce vykonávajícího státní správu (ať už půjde o agendu matriky, místních poplatků, evidence obyvatel, stavebního úřadu, legalizace a vidimace atd.).

Naopak běžnými příklady slučitelných pozic jsou právě zaměstnanci obce vykonávající výhradně manuální, servisní a obdobné práce, zaměstnanci na mateřské či rodičovské dovolené, ředitelé obcí zřizovaných příspěvkových organizací atd.

Tyto takřka „učebnicové“ příklady nevyvolávají žádné pochybnosti, nicméně pak jsou i pozice, u kterých velice záleží na konkrétním posouzení. To se týká například účetních. Tato pozice sama o sobě neslučitelnost zřejmě nezakládá, nicméně obzvláště v menších obcích účetní mnohdy vykonávají i státní správu (např. agenda místních poplatků), což k neslučitelnosti funkcí obecně vede. 

Samostatnou kapitolou jsou pak policisté, hasiči, vojáci apod., u nichž nedochází k neslučitelnosti funkcí podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí, nicméně jinými právními předpisy vztahujícími se k jimi vykonávané práci je např. zakázáno být členem politické strany nebo hnutí nebo ve prospěch politických stran či hnutí vykonávat činnost. Nutno však dodat, že i kdyby např. policista kandidoval do komunálních voleb na kandidátce určité politické strany (jako kandidát bez politické příslušnosti) a byl do zastupitelstva obce zvolen, není výkon mandátu člena zastupitelstva považován za činnost ve prospěch této politické strany.

Jak postupovat v případě neslučitelnosti funkcí?

Zákon o volbách do zastupitelstev obcí na otázku, jak neslučitelnosti funkcí řešit, odpovídá v § 55 odst. 6. Posuzování neslučitelnosti funkcí náleží zastupitelstvu dané obce, které by mělo zvolenému členu zastupitelstva obce v neslučitelné pozici umožnit, aby do 3 dnů po ustavujícím zasedání učinil právní úkon směřující ke skončení pracovního poměru (typicky výpověď či dohoda o skončení pracovního poměru). Pokud pak tento člen zastupitelstva do 3 měsíců po ustavujícím zasedání nepředloží doklad o pominutí důvodu neslučitelnosti funkcí, vysloví zastupitelstvo zánik mandátu člena zastupitelstva obce.

Teprve kdyby zastupitelstvo obce bylo nečinné, požádá ředitel krajského úřadu o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva, není-li zde dosaženo zániku mandátu, může jej vyslovit ředitel krajského úřadu.

Časté dotazy směřují k tomu, zda v případě, kdy se zvolený člen zastupitelstva nachází v neslučitelné funkci, avšak na ustavujícím zasedání zastupitelstva dojde k jeho zvolení do uvolněné funkce, zda je tím neslučitelnost odstraněna. Mám za to, že zpravidla ano (i Ministerstvo vnitra se ve svých metodických materiálech přiklání k posuzování neslučitelnosti funkcí z faktického hlediska – např. u zmíněné rodičovské dovolené). A ano, uvolněním do funkce by mělo dojít k přerušení výkonu dosavadního zaměstnání, nemělo by tedy ani dojít k tomu, že člen zastupitelstva bude vykonávat přímo státní správu vůči této obci z pozice zaměstnance.

Komplikovanější situace je pak v případě osob, které byly do funkce v rámci obecního úřadu jmenovány – např. tajemník obecního úřadu. Není vyloučeno, aby tajemník kandidoval v komunálních volbách, ani aby byl zvolen. V případě jeho zvolení však vzniká neslučitelnost funkcí (samozřejmě za předpokladu, že jde o tutéž obec či obec spadající do působnosti obce, v níž je tajemníkem) a je otázkou, zda ji lze odstranit pouhým zvolením do uvolněné funkce s tím, že se na svou pozici bude moci po skončení mandátu opět vrátit. Takovou praxi (jakkoliv je velice sporné, zda je vůbec v souladu s právní úpravou) však doporučit nelze, jelikož s sebou přináší četné praktické problémy.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti