Přes návrh Senátu odložit účinnost nové odpadové legislativy o rok poslanci setrvali na svém původním návrhu a 1. ledna 2021 tak nabývá účinnosti nový zákon o odpadech a mnoho dalších právních předpisů včetně např. změny zákona o místních poplatcích.

Hlavním smyslem nové legislativy je nasměrování České republiky ke konci skládkování odpadů a zvýšení podílu vytříděného a recyklovaného odpadu (již v roce 2025 by mělo jít o nejméně 60 % odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu). Obce v rámci odpadového hospodářství sehrávají výraznou roli, je proto nasnadě, že s novou odpadovou legislativou dochází k zásadním změnám i v jejich dosavadním fungování na poli nakládání s komunálním odpadem.

Poplatky pro občany

S účinností nové legislativy (tj. od 1. ledna 2021) dochází ke zrušení stávajících poplatků podle zákona o odpadech (vč. smluvního režimu), zákona o místních poplatcích a nahrazení novými dvěma poplatky v rámci zákona o místních poplatcích. Ty jsou však založeny na obdobných principech (tj. buď na základě kritéria trvalého pobytu – nově poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, nebo na základě kritéria vlastnictví nemovitosti – nově poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci) s mírnými odchylkami. Zásadní jsou však přechodná ustanovení, která umožňují obcím vybírat poplatky dle stávající právní úpravy po celý rok 2021 (a to jak na základě zákona o odpadech, tak na základě zákona o místních poplatcích). To znamená, že není nezbytné narychlo přijímat nové obecně závazné vyhlášky podle nové legislativy. Nové obecně závazné vyhlášky lze poměrně s klidem připravovat až v průběhu roku 2021 tak, aby nabyly účinnosti s prvním dnem roku 2022. S přípravou Vám samozřejmě rádi pomůžeme.

Poplatky za skládkování

Pro rok 2021 zároveň roste poplatek za ukládání odpadů na skládku (z dosavadních 500 na 800 Kč za tunu odpadu). Každý rok by měl poplatek narůstat až na 1850 Kč v roce 2029. Nicméně vlivem pozměňovacích návrhů došlo ke zmírnění rapidního nárůstu poplatku (modifikací tzv. třídící slevy), kdy například v roce 2021 pro skládkování odpadu v množství do 200 kg na jednoho občana ročně bude zachováno dosavadních 500 Kč, což obec může zjišťovat meziměsíčně dle průběžné měsíční evidence odpadů. Jinými slovy, obce uhradí vyšší sazbu poplatku až od určitého množství odpadu uloženého na skládku. Tento nárok by měl být uplatněn u provozovatele skládky.

Další změny

Kromě povinnosti zajistit vytřídění významného podílu odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu pro budoucí roky mají obce i další nové povinnosti jako například informování občanů jednou ročně o fungování obecního systému nakládání s odpady. Výslovně se uvádí, že obec je povinna přebrat veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob, ledaže zavede poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci na základě kapacity soustřeďovacích prostředků (nádob).

Na obce, které provozují sběrný dvůr či jiné obdobné zařízení dopadnou i povinnosti revize povolení provozu zařízení včetně provozních řádů, a to ve lhůtě 6 let ode dne nabytí právní moci povolení provozu zařízení. Je však nezbytné požádat o vydání povolení do 2 let ode dne nabytí účinnosti nového zákona o odpadech. Podrobnější úpravu zákon obsahuje i ve vztahu ke komunitním kompostárnám.

Obec může plnění svých povinností podle zákona o odpadech (např. provoz sběrných dvorů) zajistit prostřednictvím dobrovolného svazku obcí, nebo na základě veřejnoprávní smlouvy. Tolik alespoň rámcový přehled nové odpadové legislativy, konkrétní dotazy Vám rádi zodpovíme.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti