Naši klienti z řad obcí se nás pravidelně dotazují, jak postupovat v případě vozidel dlouhodobě odstavených na komunikacích či jiných plochách v obci, která sice netvoří překážku v provozu na komunikaci, ovšem sama v provozu evidentně dlouhodobě nejsou. Nejasnosti často panují v otázce, kdy lze postupovat podle zákona o pozemních komunikacích a kdy podle zákona o odpadech (v souvislosti s novým zákonem o odpadech ovšem nyní danou problematiku upravuje zákon o výrobcích s ukončenou životností). Klíčové je v tomto směru rozlišovat 1) kde se vozidlo nachází a 2) v jakém je vozidlo technickém stavu. 

Zákon o výrobcích s ukončenou životností upravuje působnost obecních úřadů ve vztahu k „odstaveným vozidlům“. Odstaveným vozidlem se rozumí „vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce vozidla a které se nachází mimo pozemní komunikaci na místě, kde může poškodit nebo ohrozit životní prostředí nebo zdraví lidí, nebo na veřejně přístupném místě, kde narušuje vzhled obce“. Citovaná definice odstaveného vozidla je klíčová. Pokud se vozidlo nachází mimo komunikaci, jediné řešení prostředky veřejného práva nabízí zákon o výrobcích s ukončenou životností. Musí se ovšem jednat skutečně o „autovrak“ splňující výše uvedené znaky. „Propadlá technická“, případně vypuštěné pneumatiky či dílčí poškození, nestačí. 

Podle zákona o pozemních komunikacích se postupuje v případě vozidel odstavených na komunikacích, přičemž vedle „vraků“, jejichž základní definice je totožná s definicí výše, se zákon v současném znění vztahuje také na silniční vozidlo, které není možné identifikovat podle identifikačního čísla, a konečně také na vozidlo,  které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou. Taková vozidla je zakázáno odstavovat nejen na dálnicích, silnicích a místních komunikacích, včetně všech jejich součástí, ale také na komunikacích účelových. Praktický problém pak může spočívat v tom, že ne všechny cesty a plochy v obci budou splňovat definici účelové komunikace, ani nepůjde např. o součást místní komunikace. Odstranění vraku z komunikace uloží jeho provozovateli na návrh vlastníka komunikace (popř. obce, jde-li o veřejně přístupnou účelovou komunikaci) silniční správní úřad, v případě vozidla „s propadlou technickou“ je na vlastníků komunikace (a v případě veřejně přístupné účelové komunikace též na obci), aby vlastníka vozidla vyzval k tomu, aby odstranil důvod, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích nebo vozidlo odstranil. 

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti