<p>Několik našich klientů z řad obcí se na nás v poslední době obrátilo s dotazem ohledně souběhu nájmu a výběru místního poplatku za užití pozemku, který tvoří veřejné prostranství. V těchto situacích je nutno rozlišovat 2 roviny, a sice uzavírání nájemní smlouvy (popř. smlouvy o výpůjčce apod.) a platbu místního poplatku za užívání veřejného prostranství, který může obec zavést prostřednictvím obecně závazné vyhlášky (OZV).</p> <p>Typickým užíváním veřejného prostranství je např. vyhrazení trvalého parkovacího místa. Má-li dojít k užívání veřejného prostranství, je nutné postupovat v souladu s OZV, prostřednictvím které má obec místní poplatek za užívání veřejného prostranství zaveden. Uzavření nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce na pozemek či jeho část, který je veřejným prostranstvím, nezbavuje povinnosti zaplatit místní poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství, leda by na takovou situaci pamatovala OZV (mnohé obecně závazné vyhlášky osvobozují od poplatkové povinnosti ty uživatele, se kterými je uzavřena písemná nájemní smlouva; opačně to ale možné není – nájemní smlouvou vyloučit aplikaci obecně závazného právního předpisu jako je OZV nelze). Platí tedy, že pokud má dojít k záboru pozemku, který je veřejným prostranstvím, musí být v souladu s OZV vždy zaplacen místní poplatek za užívání veřejného prostranství. Zaplacení místního poplatku je přitom jen jednou rovinou – rovinou „veřejnoprávní“.</p> <p>K užívání pozemku je současně nutný vždy „soukromoprávní“ užívací titul – zejména nájemní smlouva či smlouva o výpůjčce, a to i v případě, že vlastníkem veřejného prostranství je obec. Obce toto zpravidla v praxi neřeší a spokojí se s výběrem místního poplatku (s ohledem na pravomoci svěřené obecnímu úřadu lze pak mnohdy dovodit, že mezi obcí a uživatelem pozemku dochází k uzavření smlouvy o výpůjčce v ústní formě). Jak je uvedeno výše, je-li uzavírána písemná smlouva, ať již smlouvy o výpůjčce (která je bezúplatná) či smlouva nájemní (úplatná), nezbavuje to uživatele zaplatit místní poplatek – vedle případně sjednaného nájemného – ledaže by na tyto situace pamatovala obecně závazná vyhláška.</p>
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti