<p>Na naši advokátní kancelář se obrátila obec s žádostí o pomoc, jak postupovat v případě, kdy jí byl v rámci veřejné zakázky dodán předmět veřejné zakázky, jenž nesplňuje technické parametry uvedené v zadávací dokumentaci.</p> <p>Obec coby veřejný zadavatel na základě zadávacího řízení zadala veřejnou zakázku, jejímž předmětem bylo mimo jiné i pořízení stroje na úpravu ledových ploch. V průběhu času však obec zjistila, že dodaný stroj nesplňuje technické parametry, které si obec v zadávací dokumentaci výslovně vymínila. Obec tedy řešila, jak má v takovém případě, kdy jí byl dodán vadný předmět plnění veřejné zakázky, dále postupovat.</p> <p>Ačkoliv uzavřená kupní smlouva vzešla ze zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jedná se z pohledu českého právního řádu o soukromoprávní vztah, což znamená, že veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy se řídí soukromoprávní úpravou (konkrétně tedy zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).</p> <p>Dle ustanovení § 1914 občanského zákoníku platí, že kdo plní za úplatu jinému, je zavázán plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými (přičemž v tomto případě byly požadované vlastnosti přímo uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách) a je-li plněno vadně, má příjemce práva z vadného plnění. Jednotlivá práva z vadného plnění upravuje občanský zákoník, přičemž tento rozlišuje vadná plnění na dva typy – na vadné plnění, které je podstatným porušením smlouvy, a vadné plnění, které zakládá pouze nepodstatné porušení smlouvy.</p> <p>V řešené situaci se jednalo o nepodstatné porušení smlouvy, které zakládá právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě, kdy zadavatel zjistí, že mu byl dodán vadný předmět plnění veřejné zakázky, je povinen tuto skutečnost dodavateli oznámit bez zbytečného odkladu. V případě, kdy se jedná o skrytou vadu, je třeba toto oznámení učinit nejpozději do dvou let od odevzdání věci. Pakliže by se však jednalo o vadu, o které prodávající (dodavatel) v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět, nemá tento dodavatel v případě soudního řízení právo na námitku, že mu vada nebyla včas oznámena.</p> <p>Vzhledem k tomu, že dodavatel věděl (případně musel vědět), že stroj na úpravu ledových ploch nesplňuje technické parametry uvedené v zadávací dokumentaci, jedná se o zlou víru dodavatele, přičemž obec by měla možnost uplatnit svá práva v soudním řízení i po uplynutí dvouleté lhůty.</p> <p>V případě, kdy se obec v roli zadavatele ocitne v podobné situaci, nelze než doporučit, aby učinila oznámení společně s výzvou k odstranění této vady. V případě, kdy by dodavatel odmítal řešit věc smírnou cestou, je obec oprávněna využít svého práva a řešit situaci soudní cestou.</p>
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti