Již několikrát se nám dostalo ze strany obcí vcelku netradičního dotazu, který nemířil na řešení rušení nočního klidu, ba právě naopak na postup, jak umožnit na území obce pořádat události, které by potenciálně mohly být s&nbsp;to narušit odpočinek jejich obyvatelům v&nbsp;noční době. Za takové situace je nejdříve nutné zkoumat šíři normodárné pravomoci zastupitelstva obce vydávat obecně závazné vyhlášky (OZV), jež vyplývá z&nbsp;Ústavy ČR a je dále konkretizována v&nbsp;obecním zřízení, v&nbsp;jehož ustanovení § 10 písm. b) je řečeno: <em>„Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou b) pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku“</em>. Jednoznačnou oporu pro možnost zastupitelstva obce stanovit ve formě OZV tzv. výjimky z&nbsp;doby nočního klidu, která již dostává zcela jasných obrysů, nalezneme v&nbsp;ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, jež uvádí: <em>„Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.“</em> Citovaným ustanovením je zastupitelstvo obce nadáno do určité míry vybočit z&nbsp;obecné úpravy související s&nbsp;ochranou veřejného zdraví a stanovit OZV výjimečné případy, kterými mohou být kupř. kulturní pořady, hudební festivaly, taneční zábavy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována. Nelze však v&nbsp;této situaci opomenout nález Ústavního soudu ČR ze dne 7. června 2016, sp. zn. Pl. ÚS 4/16, který stanovil obecné limity pro OZV, jež upravují výjimky z&nbsp;doby nočního klidu, když zrušil OZV města Chrastava a konstatoval: <em>„Veřejný zájem, jakým je nerušený odpočinek v noční době, má být zájmem na udržení místních tradic a na upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity převážen toliko ve výjimečných případech. Tyto výjimečné případy, kdy se doba nočního klidu stanoví jako kratší nebo žádná, je třeba vymezit natolik určitě, aby lidé v obci žijící mohli počet a rozložení potenciálně částečně či úplně probdělých nocí v roce předvídat, ... Takovéto dny je třeba vymezit buď konkrétním datem (například 1. 1.), datovatelným obdobím (například velikonoční svátky) či událostí, jejíž datum je vzhledem k místním tradicím předvídatelné.“</em> Z&nbsp;výše uvedeného lze vyvodit, že zastupitelstvo obce skutečně má pravomoc vymezit formou OZV výjimky, ve kterých pro konkrétní případy stanoví, že nemusí být doba nočního klidu dodržována, avšak je třeba výjimky a zejména pak podmínky pro jejich udělení stanovit natolik dostatečně, aby v&nbsp;konečném důsledku nepřevážil prvotní veřejný zájem nad oprávněným zájmem obyvatel strávit alespoň po většinu roku poklidnou noc bez rušení.
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti