<p><strong>• Zastupitelstvo</strong></p> <p>Jednou z nejčastějších otázek souvisejících s krizovými a mimořádnými opatřeními vydaných v době stávajícího nouzového stavu je, zda a případně za jakých okolností se může konat zasedání zastupitelstva obce. Poté, co bylo až doposud možné konat zasedání zastupitelstva obce pouze on-line a pouze výhradně o urgentních záležitostech, bylo nyní nově vydáno usnesení vlády č. 388 (ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 151/2020 Sb.), které <strong>od 7. 4. 2020 umožňuje konat zasedání zastupitelstva obce i s osobní účastí členů zastupitelstva obce. Je však třeba respektovat různá omezení vyplývající z předmětného usnesení vlády.</strong></p> <p>Usnesení vlády nestanovuje ani okruh otázek či témat, kvůli kterým se zasedání může konat, lze z toho dovodit, že <strong>je možné konat zasedání zastupitelstva</strong> jako v době, kdy není vyhlášen nouzový stav, tedy <strong>o všech otázkách, které zastupitelstvo obce může projednávat.</strong></p> <p>Zároveň však <strong>musí být zajištěna ochranná opatření </strong>spočívající v rozestupech mezi členy zastupitelstva obce, které musí činit minimálně 2 metry. Členové zastupitelstva musejí mít ústa a nos zakryty ochrannými pomůckami (respirátory, roušky, ústenky, šátky apod.). Toto opatření samozřejmě platí i pro ostatní osoby přítomné na místě (např. tajemníka).</p> <p>Co se <strong>účasti veřejnosti</strong> na zasedání zastupitelstva týče, <strong>nelze ji ze zasedání vyloučit,</strong> naopak je povinností obce vhodným způsobem zajistit, aby byla zachována možnost veřejnosti uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání zastupitelstva. Zároveň je povinností obce, aby zajistila dvoumetrové rozestupy i mezi veřejností.</p> <p>Z praktického hlediska se tak jeví jako vhodné, aby bylo zasedání konáno ve venkovních prostorách (např. na hřišti apod.), kde nebude problematické zajistit rozestupy mezi jednotlivými osobami přítomnými na zasedání.</p> <p>Ačkoliv je nyní možné konat zasedání zastupitelstva obce s osobní účastí členů zastupitelstva, <strong>zůstává nadále možné</strong> – a vláda takovou cestu doporučuje – <strong>konat zasedání zastupitelstva on-line,</strong> tedy prostřednictvím videokonference nebo telekonference. Problematickým bodem u zasedání zastupitelstva on-line je však usnesením vlády stanovená povinnost vhodným způsobem zajistit, aby byla zachována možnost veřejnosti uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání zastupitelstva. Není tedy dle našeho názoru možné konat zasedání zastupitelstva on-line bez jakékoliv účasti veřejnosti. Veřejnost by měla mít zachována alespoň práva na vznášení dotazů (např. e-mailem či telefonicky před zasedáním anebo v jeho průběhu). <strong>Ministerstvo vnitra tuto povinnost doplňuje a rozvádí tak, že veřejnost nemůže být odkázána výhradně na on-line účast, musí pro ni i v případě zasedání zastupitelstva on-line vyhrazena místnost, kde by byl přenos z takové konference zajištěn včetně možnosti pokládání dotazů. S ohledem na značnou náročnost provedení takového postupu může být jednodušší upřednostnit zasedání zastupitelstva s osobní účastí jeho členů.</strong></p> <p>Současně vláda doporučuje, aby v případě konání zasedání zastupitelstva s osobní účastí jeho členů došlo <strong>k oddělení členů zastupitelstva od veřejnosti </strong>– ideálně do dvou místností (logicky není nutné v případě zasedání ve venkovních prostorách). Ve druhé místnosti by však v takovém případě zřejmě musela být umístěna obrazovka s živým přenosem ze zasedání a rovněž by musela být dána možnost pro dotazy občanů.</p> <p><strong>V případě on-line</strong> zasedání zastupitelstva nadále platí, že <strong>nemůže probíhat per rollam</strong>, tedy korespondenčně (ani e-mailem, on-line komunikátory v písemné formě apod.). Jedinými variantami jsou tak <strong>videokonference a telefonická konference </strong>– z našeho pohledu je však přípustné, aby byla každá důležitá věc předjednána např. e-mailem a na samotné konferenci došlo především ke schvalování konkrétních bodů.</p> <p>Není ani vyloučeno, aby zasedání probíhalo standardní cestou s osobní účastí členů zastupitelstva a někteří členové zastupitelstva byli přítomni pouze prostřednictvím videokonference nebo telekonference.</p> <p>K pořádání videokonferencí lze využít různých platforem, nejpoužívanější a zdarma dostupnou aplikací je zřejmě Skype, který umožňuje spojení dostatečného množství uživatelů naráz. Obdobně poslouží též webová stránka <a href="https://meet.vpsfree.cz/">https://meet.vpsfree.cz/</a>. Můžete využít i Microsoft Teams či web <a href="http://www.telekonference.eu">www.telekonference.eu</a>.</p> <p>Nutno upozornit, že i s on-line zasedáním se zároveň pojí veškeré související povinnosti jako v případě běžného zasedání &nbsp;včetně pořízení zápisu v zákonných lhůtách a tím i určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.</p> <p>Co se zveřejnění programu zasedání týče, je třeba jej zveřejnit standardně 7 dní před jeho konání, má-li být na zasedání zastupitelstva projednávána pouze krizová opatření, pak postačí zveřejnění alespoň 2 dny předem.</p> <p>Pro zasedání zastupitelstva on-line platí veškerá ustanovení zákona o obcích o usnášeníschopnosti a kvóru pro přijetí platného usnesení – <strong>usnášeníschopné zastupitelstvo je tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva </strong>(pokud má zastupitelstvo nižší počet členů než na začátku volebního období, vychází se z aktuálního počtu členů), <strong>k přijetí platného usnesení je třeba rovněž zapotřebí nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva</strong>. Má-li zastupitelstvo např. 9 členů, je usnášeníschopné, sejde-li se jeho 5 členů. K přijetí usnesení je pak zapotřebí hlasů všech těchto 5 členů. Jak bylo již uvedeno, rozhodování per rollam není možné. Jsou-li tedy například zastupitelé připojeni k videokonferenci a jeden ze zastupitelů využívá pouze chatovacího formuláře, nelze bohužel jeho aktivitu považovat za účast na zasedání zastupitelstva obce.</p> <p><strong>Pokud se již ve Vaší obci nesešlo zastupitelstvo více než 3 měsíce, nemusíte se obávat postihů ze strany dozorových orgánů.</strong> Jednak s překročením 3 měsíční doby není spojena žádná sankce ani následek, současně Ministerstvo vnitra v jednom ze svých metodických podkladů ke koronaviru uvádělo, že po dobu trvání krizových opatření tato lhůta ani neběží. Pro tento závěr sice nespatřujeme oporu v právních předpisech, lze jej však případně argumentačně využít.</p> <p>Pokud již máte naplánované <strong>zasedání zastupitelstva on-line v souladu s předchozím usnesením vlády, není nutné jej rušit – může se uskutečnit, je však nezbytné co nejvíce zajistit práva veřejnosti</strong> týkající se účasti na zasedání (pokládání dotazů apod.). <strong>Máte-li v úmyslu zasedání zrušit, ruší se stejným postupem, jako se svolává </strong>(zveřejněním na úřední desce, o zrušení rozhoduje starosta či místostarosta obce). Lze však s ohledem na rychle se měnící opatření zasedání zrušit i méně než 7 dní před jeho konáním.</p> <p><strong>• Rada</strong></p> <p><strong>Rada obce se aktuálně může nadále scházet i ve standardní podobě</strong> (za osobní účasti členů rady), a to díky výjimce uvedené v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví z 6. 4. 2020, (jež v zásadě prodlužuje platnost usnesení vlády č. 215 a navazujících mimořádných opatřeních), v čl. I. odst. 1 písm. a), podle níž se zákaz volného pohybu nevztahuje na cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti. Doporučuje se však preferovat distanční variantu (obdobně jako v případě zastupitelstev). Rozhodování per rollam, tedy korespondenčně (včetně e-mailové komunikace) není rovněž přípustné.</p> <p>Sejde-li se rada obce fyzicky, je samozřejmě žádoucí, aby i v rámci schůze rady obce byla přijata nezbytná opatření k zamezení šíření koronaviru (2 metrové rozestupy a ochranné pomůcky). Rada obce je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů, k přijetí platného usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.</p> <p>Rada obce má v době nouzového stavu významnou pravomoc – <strong>vydat nařízení obce k zavedení krizového opatření </strong>podle zákona o krizovém řízení.</p> <p><strong>• Další orgány</strong></p> <p>Na zasedání dalších orgánů, jako jsou komise, výbory apod. lze bezesporu vztáhnout to, co jsme uvedli u rady obce, tedy že je možné, aby se tyto orgány scházely, a to včetně možnosti konferenčních hovorů. Samostatnou kapitolou je pak <strong>krizový štáb</strong>. Starosta obce je oprávněn za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení zřídit krizový štáb obce jako svůj pracovní orgán, jehož pravomoci a úkoly však zákon o krizovém řízení výslovně nezakotvuje. Lze však dle našeho názoru vycházet především z úkolů starosty obce.</p> <p><strong>Další správněprávní aspekty</strong></p> <p><strong>• úřední hodiny</strong></p> <p>V rámci krizových opatření bylo přijato i opatření, které ukládá orgánům veřejné moci, tedy i obecním úřadům, aby <strong>omezily rozsah </strong>úředních hodin na pondělí a středu v maximálním rozsahu tří hodin v daném dni. O změně <strong>úředních hodin</strong> je třeba vhodným způsobem informovat (např. místním rozhlasem) a zveřejnit je na svých úředních deskách. Obecně by však měl být minimalizován osobní kontakt a veškerou agendu, která je k tomu způsobilá, řešit telefonicky nebo elektronickou komunikací. Je zároveň vhodné omezit chod úřadů na nezbytnou agendu.</p> <p><strong>• běh lhůt správního řízení a prominutí zmeškání úkonu</strong></p> <p><strong>Nouzový stav ani související krizová opatření vlády nemají vliv na běh lhůt správních řízení.</strong> Pro adresáty veřejné správy, tj. typicky účastníky řízení v každém případě platí, že je po odpadnutí překážky (ukončení krizových opatření či nouzového stavu) <strong>akceptovat</strong> <strong>žádosti o prominutí zmeškání úkonu </strong>podle ustanovení § 41 správního řádu. Prominutí zmeškání úkonu je vhodné v případech, kdy je pro provedení úkonu nezbytná osobní účast. Je připuštěno, aby důvodem pro prominutí zmeškání úkonu byla i ztížená možnost učinit podání poštou. V těchto případech lze podle Ministerstva vnitra nouzový stav hodnotit obecně jako závažný důvod bez potřeby podrobnějšího dokazování.</p> <p>Pokud má účastník zřízenu datovou schránku, je otázkou, zda lze žádosti o prominutí zmeškání úkonu akceptovat, věc bude záviset na individuálním posouzení a především na odůvodnění tohoto účastníka řízení.</p> <p><strong>Žádost o prominutí zmeškání úkonu by měla být podána do 15 dnů od odpadnutí překážky</strong> (pravděpodobně ukončení nouzového stavu) a současně s ní by měl být spojen zmeškaný úkon. Ministerstvo vnitra obecně doporučuje účastníky o jejich právu požádat o prominutí zmeškání úkonu vhodným způsobem poučit.</p> <p><strong>O prominutí zmeškání úkonu se rozhoduje usnesením</strong>, u něhož postačuje, pokud obsahuje pouze stručné odůvodnění odkazující na vyhlášení nouzového stavu. Usnesení o prominutí zmeškání úkonu se oznamuje všem účastníkům řízení, kteří proti němu mohou podat odvolání.</p> <p>Co se týče <strong>lhůt na straně správní orgánů,</strong> pak platí, že tyto lhůty mají povětšinou <strong>pořádkový charakter</strong> a s ohledem na skutečnost, že orgány veřejné moci by měly výkon státní správy omezit pouze na nezbytné činnosti, <strong>lze obecně připustit nesplnění lhůt</strong> pro vydání rozhodnutí či jiných obdobných lhůt na straně správních orgánů. Nadřízeným správním orgánům je rovněž doporučováno, aby nevytýkaly nečinnost správních orgánů nebo aby využívaly instrumentů podle § 80 odst. 4 správního řádu.</p> <p><strong>• svatby a pohřby</strong></p> <p>Usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 215 a navazující mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví obsahují výjimku ze zákazu volného pohybu osob na území ČR mj. na pohřby. Z toho lze bezpochyby dovodit, že<strong> je i za stávajících krizových opatřeních pohřby možné konat.</strong> Totéž však neplatí o svatebních obřadech. Na ně se žádná z výjimek obsažených</p> <p>v daném usnesení vlády nevztahuje. <strong>Svatební obřady tak aktuálně bohužel nelze konat, nejedná se ani o neodkladnou úřední záležitost.</strong></p> <p><strong>• školy</strong></p> <p>Společně s uzavřením škol byla na mnoha školách v přiměřené míře zavedena domácí výuka s využitím různých on-line platforem. Je však třeba upozornit, že právní předpisy takovouto povinnost školám nezakotvují. Je tudíž na <strong>uvážení každé jednotlivé školy a pedagogů, zda a jakou formou budou v průběhu uzavření škol svým žákům zadávat úkoly a jiná plnění. Lze však doporučit s ohledem na výrazné zkrácení školního roku, aby tak bylo učiněno.</strong></p> <p><strong>Obec ani škola nejsou povinny zajistit v souvislosti s uzavřením škol hlídání dětí,</strong> lze však na zcela dobrovolné bázi v tomto ohledu některým občanům samozřejmě vypomoci. Určitou povinnost mají hejtmani krajů a primátor hl. m. Prahy, a to určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. Jedinou povinností obce jakožto zřizovatele je v tomto směru poskytovat nezbytnou součinnost.</p>
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti