• Zastupitelstvo

Jednou z nejčastějších otázek souvisejících s krizovými a mimořádnými opatřeními vydaných v době stávajícího nouzového stavu je, zda a případně za jakých okolností se může konat zasedání zastupitelstva obce. Poté, co bylo až doposud možné konat zasedání zastupitelstva obce pouze on-line a pouze výhradně o urgentních záležitostech, bylo nyní nově vydáno usnesení vlády č. 388 (ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 151/2020 Sb.), které od 7. 4. 2020 umožňuje konat zasedání zastupitelstva obce i s osobní účastí členů zastupitelstva obce. Je však třeba respektovat různá omezení vyplývající z předmětného usnesení vlády.

Usnesení vlády nestanovuje ani okruh otázek či témat, kvůli kterým se zasedání může konat, lze z toho dovodit, že je možné konat zasedání zastupitelstva jako v době, kdy není vyhlášen nouzový stav, tedy o všech otázkách, které zastupitelstvo obce může projednávat.

Zároveň však musí být zajištěna ochranná opatření spočívající v rozestupech mezi členy zastupitelstva obce, které musí činit minimálně 2 metry. Členové zastupitelstva musejí mít ústa a nos zakryty ochrannými pomůckami (respirátory, roušky, ústenky, šátky apod.). Toto opatření samozřejmě platí i pro ostatní osoby přítomné na místě (např. tajemníka).

Co se účasti veřejnosti na zasedání zastupitelstva týče, nelze ji ze zasedání vyloučit, naopak je povinností obce vhodným způsobem zajistit, aby byla zachována možnost veřejnosti uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání zastupitelstva. Zároveň je povinností obce, aby zajistila dvoumetrové rozestupy i mezi veřejností.

Z praktického hlediska se tak jeví jako vhodné, aby bylo zasedání konáno ve venkovních prostorách (např. na hřišti apod.), kde nebude problematické zajistit rozestupy mezi jednotlivými osobami přítomnými na zasedání.

Ačkoliv je nyní možné konat zasedání zastupitelstva obce s osobní účastí členů zastupitelstva, zůstává nadále možné – a vláda takovou cestu doporučuje – konat zasedání zastupitelstva on-line, tedy prostřednictvím videokonference nebo telekonference. Problematickým bodem u zasedání zastupitelstva on-line je však usnesením vlády stanovená povinnost vhodným způsobem zajistit, aby byla zachována možnost veřejnosti uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání zastupitelstva. Není tedy dle našeho názoru možné konat zasedání zastupitelstva on-line bez jakékoliv účasti veřejnosti. Veřejnost by měla mít zachována alespoň práva na vznášení dotazů (např. e-mailem či telefonicky před zasedáním anebo v jeho průběhu). Ministerstvo vnitra tuto povinnost doplňuje a rozvádí tak, že veřejnost nemůže být odkázána výhradně na on-line účast, musí pro ni i v případě zasedání zastupitelstva on-line vyhrazena místnost, kde by byl přenos z takové konference zajištěn včetně možnosti pokládání dotazů. S ohledem na značnou náročnost provedení takového postupu může být jednodušší upřednostnit zasedání zastupitelstva s osobní účastí jeho členů.

Současně vláda doporučuje, aby v případě konání zasedání zastupitelstva s osobní účastí jeho členů došlo k oddělení členů zastupitelstva od veřejnosti – ideálně do dvou místností (logicky není nutné v případě zasedání ve venkovních prostorách). Ve druhé místnosti by však v takovém případě zřejmě musela být umístěna obrazovka s živým přenosem ze zasedání a rovněž by musela být dána možnost pro dotazy občanů.

V případě on-line zasedání zastupitelstva nadále platí, že nemůže probíhat per rollam, tedy korespondenčně (ani e-mailem, on-line komunikátory v písemné formě apod.). Jedinými variantami jsou tak videokonference a telefonická konference – z našeho pohledu je však přípustné, aby byla každá důležitá věc předjednána např. e-mailem a na samotné konferenci došlo především ke schvalování konkrétních bodů.

Není ani vyloučeno, aby zasedání probíhalo standardní cestou s osobní účastí členů zastupitelstva a někteří členové zastupitelstva byli přítomni pouze prostřednictvím videokonference nebo telekonference.

K pořádání videokonferencí lze využít různých platforem, nejpoužívanější a zdarma dostupnou aplikací je zřejmě Skype, který umožňuje spojení dostatečného množství uživatelů naráz. Obdobně poslouží též webová stránka https://meet.vpsfree.cz/. Můžete využít i Microsoft Teams či web www.telekonference.eu.

Nutno upozornit, že i s on-line zasedáním se zároveň pojí veškeré související povinnosti jako v případě běžného zasedání  včetně pořízení zápisu v zákonných lhůtách a tím i určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

Co se zveřejnění programu zasedání týče, je třeba jej zveřejnit standardně 7 dní před jeho konání, má-li být na zasedání zastupitelstva projednávána pouze krizová opatření, pak postačí zveřejnění alespoň 2 dny předem.

Pro zasedání zastupitelstva on-line platí veškerá ustanovení zákona o obcích o usnášeníschopnosti a kvóru pro přijetí platného usnesení – usnášeníschopné zastupitelstvo je tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva (pokud má zastupitelstvo nižší počet členů než na začátku volebního období, vychází se z aktuálního počtu členů), k přijetí platného usnesení je třeba rovněž zapotřebí nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva. Má-li zastupitelstvo např. 9 členů, je usnášeníschopné, sejde-li se jeho 5 členů. K přijetí usnesení je pak zapotřebí hlasů všech těchto 5 členů. Jak bylo již uvedeno, rozhodování per rollam není možné. Jsou-li tedy například zastupitelé připojeni k videokonferenci a jeden ze zastupitelů využívá pouze chatovacího formuláře, nelze bohužel jeho aktivitu považovat za účast na zasedání zastupitelstva obce.

Pokud se již ve Vaší obci nesešlo zastupitelstvo více než 3 měsíce, nemusíte se obávat postihů ze strany dozorových orgánů. Jednak s překročením 3 měsíční doby není spojena žádná sankce ani následek, současně Ministerstvo vnitra v jednom ze svých metodických podkladů ke koronaviru uvádělo, že po dobu trvání krizových opatření tato lhůta ani neběží. Pro tento závěr sice nespatřujeme oporu v právních předpisech, lze jej však případně argumentačně využít.

Pokud již máte naplánované zasedání zastupitelstva on-line v souladu s předchozím usnesením vlády, není nutné jej rušit – může se uskutečnit, je však nezbytné co nejvíce zajistit práva veřejnosti týkající se účasti na zasedání (pokládání dotazů apod.). Máte-li v úmyslu zasedání zrušit, ruší se stejným postupem, jako se svolává (zveřejněním na úřední desce, o zrušení rozhoduje starosta či místostarosta obce). Lze však s ohledem na rychle se měnící opatření zasedání zrušit i méně než 7 dní před jeho konáním.

• Rada

Rada obce se aktuálně může nadále scházet i ve standardní podobě (za osobní účasti členů rady), a to díky výjimce uvedené v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví z 6. 4. 2020, (jež v zásadě prodlužuje platnost usnesení vlády č. 215 a navazujících mimořádných opatřeních), v čl. I. odst. 1 písm. a), podle níž se zákaz volného pohybu nevztahuje na cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti. Doporučuje se však preferovat distanční variantu (obdobně jako v případě zastupitelstev). Rozhodování per rollam, tedy korespondenčně (včetně e-mailové komunikace) není rovněž přípustné.

Sejde-li se rada obce fyzicky, je samozřejmě žádoucí, aby i v rámci schůze rady obce byla přijata nezbytná opatření k zamezení šíření koronaviru (2 metrové rozestupy a ochranné pomůcky). Rada obce je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů, k přijetí platného usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.

Rada obce má v době nouzového stavu významnou pravomoc – vydat nařízení obce k zavedení krizového opatření podle zákona o krizovém řízení.

• Další orgány

Na zasedání dalších orgánů, jako jsou komise, výbory apod. lze bezesporu vztáhnout to, co jsme uvedli u rady obce, tedy že je možné, aby se tyto orgány scházely, a to včetně možnosti konferenčních hovorů. Samostatnou kapitolou je pak krizový štáb. Starosta obce je oprávněn za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení zřídit krizový štáb obce jako svůj pracovní orgán, jehož pravomoci a úkoly však zákon o krizovém řízení výslovně nezakotvuje. Lze však dle našeho názoru vycházet především z úkolů starosty obce.

Další správněprávní aspekty

• úřední hodiny

V rámci krizových opatření bylo přijato i opatření, které ukládá orgánům veřejné moci, tedy i obecním úřadům, aby omezily rozsah úředních hodin na pondělí a středu v maximálním rozsahu tří hodin v daném dni. O změně úředních hodin je třeba vhodným způsobem informovat (např. místním rozhlasem) a zveřejnit je na svých úředních deskách. Obecně by však měl být minimalizován osobní kontakt a veškerou agendu, která je k tomu způsobilá, řešit telefonicky nebo elektronickou komunikací. Je zároveň vhodné omezit chod úřadů na nezbytnou agendu.

• běh lhůt správního řízení a prominutí zmeškání úkonu

Nouzový stav ani související krizová opatření vlády nemají vliv na běh lhůt správních řízení. Pro adresáty veřejné správy, tj. typicky účastníky řízení v každém případě platí, že je po odpadnutí překážky (ukončení krizových opatření či nouzového stavu) akceptovat žádosti o prominutí zmeškání úkonu podle ustanovení § 41 správního řádu. Prominutí zmeškání úkonu je vhodné v případech, kdy je pro provedení úkonu nezbytná osobní účast. Je připuštěno, aby důvodem pro prominutí zmeškání úkonu byla i ztížená možnost učinit podání poštou. V těchto případech lze podle Ministerstva vnitra nouzový stav hodnotit obecně jako závažný důvod bez potřeby podrobnějšího dokazování.

Pokud má účastník zřízenu datovou schránku, je otázkou, zda lze žádosti o prominutí zmeškání úkonu akceptovat, věc bude záviset na individuálním posouzení a především na odůvodnění tohoto účastníka řízení.

Žádost o prominutí zmeškání úkonu by měla být podána do 15 dnů od odpadnutí překážky (pravděpodobně ukončení nouzového stavu) a současně s ní by měl být spojen zmeškaný úkon. Ministerstvo vnitra obecně doporučuje účastníky o jejich právu požádat o prominutí zmeškání úkonu vhodným způsobem poučit.

O prominutí zmeškání úkonu se rozhoduje usnesením, u něhož postačuje, pokud obsahuje pouze stručné odůvodnění odkazující na vyhlášení nouzového stavu. Usnesení o prominutí zmeškání úkonu se oznamuje všem účastníkům řízení, kteří proti němu mohou podat odvolání.

Co se týče lhůt na straně správní orgánů, pak platí, že tyto lhůty mají povětšinou pořádkový charakter a s ohledem na skutečnost, že orgány veřejné moci by měly výkon státní správy omezit pouze na nezbytné činnosti, lze obecně připustit nesplnění lhůt pro vydání rozhodnutí či jiných obdobných lhůt na straně správních orgánů. Nadřízeným správním orgánům je rovněž doporučováno, aby nevytýkaly nečinnost správních orgánů nebo aby využívaly instrumentů podle § 80 odst. 4 správního řádu.

• svatby a pohřby

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 215 a navazující mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví obsahují výjimku ze zákazu volného pohybu osob na území ČR mj. na pohřby. Z toho lze bezpochyby dovodit, že je i za stávajících krizových opatřeních pohřby možné konat. Totéž však neplatí o svatebních obřadech. Na ně se žádná z výjimek obsažených

v daném usnesení vlády nevztahuje. Svatební obřady tak aktuálně bohužel nelze konat, nejedná se ani o neodkladnou úřední záležitost.

• školy

Společně s uzavřením škol byla na mnoha školách v přiměřené míře zavedena domácí výuka s využitím různých on-line platforem. Je však třeba upozornit, že právní předpisy takovouto povinnost školám nezakotvují. Je tudíž na uvážení každé jednotlivé školy a pedagogů, zda a jakou formou budou v průběhu uzavření škol svým žákům zadávat úkoly a jiná plnění. Lze však doporučit s ohledem na výrazné zkrácení školního roku, aby tak bylo učiněno.

Obec ani škola nejsou povinny zajistit v souvislosti s uzavřením škol hlídání dětí, lze však na zcela dobrovolné bázi v tomto ohledu některým občanům samozřejmě vypomoci. Určitou povinnost mají hejtmani krajů a primátor hl. m. Prahy, a to určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. Jedinou povinností obce jakožto zřizovatele je v tomto směru poskytovat nezbytnou součinnost.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti