Naše praxe nás stále utvrzuje v tom, že je spíše pravidlem než výjimkou uzavírat dodatky ke smlouvám o dílo na stavební práce prováděné pro obec, kterými jsou smluvně ošetřeny „vícepráce“, třeba i dlouhé měsíce po tom, co byly práce provedeny, a nezřídka přitom vznikají obtížně řešitelné spory mezi objednatelem a zhotovitelem. To má často svůj původ i v nekvalitních textech smluv o dílo, které pro obce připravují různé společnosti zaměřující se na vyřizování žádostí o dotace a administraci dotačních projektů (ačkoliv sepsání smlouvy o dílo je právní službou, jejichž poskytování zákon nikoliv bezdůvodně vyhrazuje pouze advokátům). Pravidelně nebývá v textu smlouvy ani v usnesení orgánu obce, který smlouvu schvaluje, pamatováno na to, že schvaluje-li např. zastupitelstvo text smlouvy o dílo, je třeba, aby schválilo také veškeré její změny – pokud se neusnese jinak – např. právě tím, že schválí text smlouvy o dílo, v němž bude mechanismus změn smlouvy adekvátně ošetřen. Některé nezbytné změny díla, zejm. v návaznosti na skryté překážky provádění díla, je třeba schvalovat operativně, třeba i zápisem TDS ve stavebním deníku. Nelze čekat několik týdnů či měsíců, než se sejde zastupitelstvo obce a do té doby veškeré stavební práce přerušit. Řádné ocenění takových změn v souladu se smlouvou, popř. uzavření „klasického dodatku ke smlouvě“, který může být vyžadován poskytovateli dotace a jímž si smluvní strany již jen potvrdí dříve sjednanou změnu smlouvy, může být např. předpokladem pro splatnost ceny víceprací. V každém případě je třeba řádně ošetřit, v jakém okamžiku dochází k právě závazné změně smlouvy, přičemž podle rozsahu nebo neodkladnosti nutných změn díla lze sjednat více či méně formalizované postupy. Bohužel v řadě případů bývají podobná smluvní ujednání (popř. usnesení orgánů obce) nedostatečná a vedou k situacím popsaným výše, kdy spory mezi smluvními stranami mohou ohrozit i čerpání dotace, popř. bývá obtížné dodržet zákon o zadávání veřejných zakázek z hlediska nepřípustných změn smlouvy. Proto raději těmto rizikům předcházíme a ve smlouvách o dílo, které pro naše klienty připravujeme my, věnujeme (nejen) otázkám změn díla náležitou pozornost a s klientem vždy hledáme řešení, která budou vyhovovat jeho individuálním potřebám.
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti