Upravit stránku

V KVB advokátní kanceláři naleznete odborné právní zázemí také v situaci, kdy se zamýšlíte ucházet o poskytnutí dotací jak z národních zdrojů, tak z fondů Evropské unie. Nabízíme Vám podrobnou předběžnou revizi kompletních dotačních podmínek, které jsou součástí návrhu rozhodnutí nebo smlouvy o poskytnutí dotace či všech souvisejících příloh. Standardní součástí takové revize je vždy identifikace možných rizikových míst a způsobů předcházení možným problémům. V situaci, kdy již klienti čerpají dotace a kdy jsou jim vytknuta jakákoli pochybení, jsme připraveni je průběžně zastupovat v komunikaci s poskytovatelem dotace a navrhnout strategii dalšího postupu. Naše právní služby je možné využít samozřejmě též v případě, že je již orgány finanční správy zahájeno řízení o uložení odvodu za porušení dotačních podmínek (tzv. rozpočtové kázně). Poskytujeme komplexní právní zázemí a odborné konzultace také v případech, kdy je v souvislosti s čerpáním dotací vedeno trestní řízení.

Z dosavadních služeb naší kanceláře

  • Připomínkování návrhu dotační smlouvy předložené klientovi poskytovatelem dotace.
  • Zastupování klienta v řízení o sporu z dotační smlouvy, v rámci něhož bylo poskytovateli dotace uloženo vyplatit zadržované finanční prostředky klientovi.
  • Zastupování klientů v řízeních o odvodu za porušení rozpočtové kázně.
  • Zpracování odborného právního stanoviska k trestněprávním souvislostem čerpání dotace z rozpočtu EU.
  • Zastupování klienta při nepřiznání několikasetmilionové dotace z EU.

Publikační a odborná činnost členů týmu

Mgr. et Mgr. Michal Bouška

  • Korekce dle § 14e rozpočtových pravidel v novém programovém období EU. OBEC a finance. Praha: Triada, spol. s. r. o., 2015, č. 3.

JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.

  • Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (č. 250/2000 Sb.). Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 292 s.

JUDr. Václav Chmelík

  • Soudní přezkoumatelnost rozhodnutí o (ne)poskytnutí dotace. Moderní obec. Praha: Profi Press s. r. o., 2016, č. 5.

JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

  • K legislativní úpravě RUD – hodnocení současné právní úpravy rozpočtového určení daní. OBEC a finance. Praha: Triada, spol. s r. o., 2006, roč. 16, č. 1, s. 22.
  • Platební podmínky smlouvy. Stanovení procentuální odměny za získání dotace pro obce a svazek obcí. In: ASPI, 2004, publikovaný názor, Literatura.
Nahoru