Na naši kancelář se můžete s důvěrou obrátit rovněž v oblasti správního trestání. Odborníci z řad našeho týmu Vám poskytnou právní pomoc i při kontrolních úkonech před zahájením správního řízení a posléze i ve všech fázích přestupkového řízení, a to napříč různými právními odvětvími, jako je například energetické právo, právo životního prostředí, dopravní právo či stavební právo. Zastupujeme obce a města v řízeních o uložení sankce za porušení rozpočtové kázně. 

AKKVB - správní řízení

Z dosavadních služeb naší kanceláře

 • Poradenství při sankčních řízeních s fyzickými a právnickými osobami nakládajícími s odpady v rozporu se zákonem o odpadech nebo obecně závaznou vyhláškou.  
 • Poradenství stavebnímu úřadu při vedení přestupkových řízení na úseku stavebního práva.
 • Zastupování města jako příjemce dotace v řízení o uložení sankce za porušení rozpočtové kázně.
 • Poradenství odborům městského úřadu při vedení přestupkových řízení v oboru jejich působnosti.  

Publikační a odborná činnost členů týmu

Mgr. Ing. David Bohadlo, Ph.D.  

 • Bohadlo, D., Brož, J., Kadečka, S., Průcha, P., Rigel, F., Šťastný, V. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018.
 • Bohadlo, D., Potěšil, J., Potměšil , J.: Správní trestání z hlediska praxe a judikatury. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013.
 • L. Jemelka, M. Podhrázký, P. Vetešník, J. Zavřelová, D. Bohadlo, P. Šuránek.: Soudní řád správní. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013.
 • Jemelka, L., Pondělíčková, K., Bohadlo, D.: Správní řád. Komentář. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2016, s. 923.
 • Citace z jeho odborných publikací lze nalézt v desítkách rozsudků správních soudů včetně Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu a Ústavního soudu.
 • Jako zkušební komisař Institutu pro veřejnou správu zkouší při ověření odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
 • Člen poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání.
 • Člen komise pro správní právo Legislativní rady vlády.
 • Člen rozkladové komise Ministerstva vnitra.
 • Dlouholetá zkušenost při poskytování právní pomoci odvolacímu správnímu orgánu ve složitých přestupkových řízeních.
 • Dlouholetá přednášková činnost v oblasti správního trestání.

Mgr. Jan Brož

 • Bohadlo, D., Brož, J., Kadečka, S., Průcha, P., Rigel, F., Šťastný, V. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018.
 • Disciplinární řízení vedené proti senátorovi z pohledu zásad přestupkového řízení. In: Kyselovská et al. (eds.). COFOLA 2016. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 517–536.

JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.

 • Záznam bodů v registru řidičů jako trest a z toho plynoucí souvislosti. Bulletin advokacie, 2018, online: http://www.bulletin-advokacie.cz/zaznam-bodu-v-registru-ridicu-jako-trest-a-z-toho-plynouci-souvislosti
 • Bohadlo, D., Brož, J., Kadečka, S., Průcha, P., Rigel, F., Šťastný, V. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018 Správní řád. komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 796 s.
 • Správní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 796 s.
 • Soudní řád správní. Komentář. 1. vydání. Praha: Leges, 2014, 1152 s.
 • Judikatura NSS: Regulace reklamy, Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2015, roč. 21, č. 7-8, s. 242.

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

 • Bohadlo, D., Brož, J., Kadečka, S., Průcha, P., Rigel, F., Šťastný, V. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018.
 • Neoprávněné odběry elektřiny (jako jeden z aktuálních problémů energetické legislativy). Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2010, roč. 18., č. 17., s. 610–616.
 • Odložení výkonu přestupkového rozhodnutí. In: Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 370–379.
 • Správní rozhodnutí, jeho druhy, formy, náležitosti a vlastnosti. In: Aktuálne otázky rekodifikácie správneho poriadku: zborník príspevkov z celoslovenského seminára s medzinárodnou účasťou Piešťany 19.10.2006–20.10.2006. 1. vydání. Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2007, s. 40–54.
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti