Upravit stránku

Poskytujeme kompletní právní poradenství při veškerých povolovacích či obdobných řízeních a postupech dle stavebního zákona. Zvláštní pozornost věnujeme řízením o odstranění černých staveb či o jejich dodatečném povolení. Samozřejmostí jsou konzultace při přípravách stavební uzávěry i nových územních plánů či jejich změn, včetně spolupráce při vypořádání námitek a připomínek. Klienty zastupujeme před soudem v řízeních o návrhu na zrušení územního plánu či jeho části. Důležitou součástí našich služeb je pravidelně též vyhodnocení rizik co do poskytnutí náhrad vlastníkům dotčeným změnou funkčního využití pozemků v územním plánu. Zároveň pro obce a města koncipujeme smlouvy se stavebníky v zájmu zajištění návaznosti na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu i finančního příspěvku na rozvoj obce (např. navýšení kapacity mateřské či základní školy).

Z dosavadních služeb naší kanceláře

  • Zastupování obce v řízeních o umístění a povolení záměru rozsáhlé bytové výstavby. 
  • Spolupráce v souvislosti s vedením řízení o odstranění černé stavby.
  • Spolupráce při přípravě rozhodnutí o námitkách proti návrhu nového územního plánu.
  • Spolupráce při vyhodnocení územní studie zpracované na objednávku developera.
  • Spolupráce při přípravě územního opatření o stavební uzávěře podle § 97 stavebního zákona.
  • Zpracování odborného právního stanoviska k rizikům vzniku povinnosti platit náhradu za omezení vlastnického práva dle § 102 stavebního zákona.
  • Zastupování měst a obcí v soudním řízení správním o návrhu na zrušení územního plánu či jeho části.

Publikační a odborná činnost členů týmu

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

  • Podíl na rekodifikaci českého (veřejného) stavebního práva (a to i jako poradce ministryně pro místní rozvoj).
  • Odůvodňování a ožívání územních plánů (a jiných opatření obecné povahy). In: Odborný seminář „Aktuální problémy stavebního práva, opatření obecné povahy“, 2015.

JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.

  • Správní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 796 s.
Nahoru