Poskytujeme kompletní právní poradenství při veškerých povolovacích či obdobných řízeních a postupech dle stavebního zákona. Zvláštní pozornost věnujeme řízením o odstranění černých staveb či o jejich dodatečném povolení. Samozřejmostí jsou konzultace při přípravách stavební uzávěry i nových územních plánů či jejich změn, včetně spolupráce při vypořádání námitek a připomínek. Klienty zastupujeme před soudem v řízeních o návrhu na zrušení územního plánu či jeho části. Důležitou součástí našich služeb je pravidelně též vyhodnocení rizik co do poskytnutí náhrad vlastníkům dotčeným změnou funkčního využití pozemků v územním plánu. Zároveň pro obce a města koncipujeme smlouvy se stavebníky v zájmu zajištění návaznosti na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu i finančního příspěvku na rozvoj obce (např. navýšení kapacity mateřské či základní školy).

Z dosavadních služeb naší kanceláře

 • Zastupování obce v řízeních o umístění a povolení záměru rozsáhlé bytové výstavby. 
 • Spolupráce v souvislosti s vedením řízení o odstranění černé stavby.
 • Spolupráce při přípravě rozhodnutí o námitkách proti návrhu nového územního plánu.
 • Spolupráce při vyhodnocení územní studie zpracované na objednávku developera.
 • Spolupráce při přípravě územního opatření o stavební uzávěře podle § 97 stavebního zákona.
 • Zpracování odborného právního stanoviska k rizikům vzniku povinnosti platit náhradu za omezení vlastnického práva dle § 102 stavebního zákona.
 • Zastupování měst a obcí v soudním řízení správním o návrhu na zrušení územního plánu či jeho části.

Publikační a odborná činnost členů týmu

Mgr. Ing. David Bohadlo, Ph.D.

 • Podíl na rekodifikaci českého (veřejného) stavebního práva jako člen ad hoc ustavené komise Legislativní rady vlády pro nový stavební zákon.
 • Jako zkušební komisař Institutu pro veřejnou správu přednáší a zkouší mimo jiné úředníky stavebních úřadů při ověření jejich zvláštní odborné způsobilosti podle zákona č. 312/2002 Sb. a odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
 • Dlouholetá zkušenost při poskytování právní pomoci odvolacímu stavebnímu úřadu ve složitých stavebních řízeních.
 • Citace z jeho odborných publikací lze nalézt v desítkách rozsudků správních soudů včetně Nejvyššího správního soudu (např. 9 As 207/2020, 8 As 50/2018) v oblasti stavebního práva.
 • V rámci Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání se podílel na formulaci jeho stanovisek ke složitým právním otázkám i při aplikaci právních předpisů na úseku stavebního práva.
 • Přednášková činnost ke správnímu trestání ve vazbě na poruší právních předpisů v oblasti stavebního práva.
 • Spolupráce s Nejvyšším státním zastupitelstvím při zpracování metodiky ke comliance programům a vyvinění trestní odpovědnosti právnické osoby ve smyslu § 8 odst. 5 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.

 • Znárodnění a pozemní komunikace in Právní rozhledy, 2017, číslo 18, str. 629-633 (spoluautor Z. Koudelka).
 • Správní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 796 s.

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

 • Podíl na rekodifikaci českého (veřejného) stavebního práva (a to i jako poradce ministryně pro místní rozvoj).
 • Odůvodňování a ožívání územních plánů (a jiných opatření obecné povahy). In: Odborný seminář „Aktuální problémy stavebního práva, opatření obecné povahy“, 2015.
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti