Poskytujeme kompletní právní poradenství při veškerých povolovacích či obdobných řízeních a postupech dle stavebního zákona. Klienty pravidelně provázíme od počátečních úvah o výstavbě až po získání potřebných (územních) rozhodnutí a (stavebních) povolení dle stavebního zákona. Samozřejmostí jsou konzultace z hlediska souladu plánované stavby s územním plánem příslušného města či obce. Taktéž agenda územního plánování – ať již jde o dosažení změny stávajícího územního plánu, či o prosazování zájmů klientů v procesu přijímání nového územního plánu – tvoří významnou součást námi poskytovaných právních služeb. Tam, kde územními samosprávnými celky přijaté úpravy územního plánu zasáhnou do vlastnických práv klientů, jsme vždy připraveni se zasazovat o poskytnutí odpovídající náhrady, a to případně i v řízení před soudy.

Z dosavadních služeb naší kanceláře

 • Zastupování klienta v řízeních týkajících se záměru přestavby kulturního domu v centru města na luxusní byty.
 • Zastupování klienta v řízení o dodatečném povolení stavby situované v lokalitě se špatnými sousedskými vztahy.
 • Zastupování klienta v procesu pořizování změny územního plánu, včetně podávání připomínek a námitek a komunikace s pořizovatelem územního plánu a s dotčenými správními orgány.
 • Zpracování odborného právního stanoviska k nároku klienta na náhradu za omezení vlastnického práva dle § 102 stavebního zákona.
 • Zpracování odborného právního stanoviska a zastupování klienta při realizaci školicího centra.
 • Zastupování klientů v řízeních dle stavebního zákona v oblasti reklamních zařízení dle zákona o pozemních komunikacích.
 • Zastupování klienta (investora) při procesu přijímání územního opatření o stavební uzávěře podle § 97 stavebního zákona, která byla účelově zaměřena proti jeho stavebnímu záměru.

Publikační a odborná činnost členů týmu

Mgr. Ing. David Bohadlo, Ph.D.

 • Podíl na rekodifikaci českého (veřejného) stavebního práva jako člen ad hoc ustavené komise Legislativní rady vlády pro nový stavební zákon.
 • Jako zkušební komisař Institutu pro veřejnou správu přednáší a zkouší mimo jiné úředníky stavebních úřadů při ověření jejich zvláštní odborné způsobilosti podle zákona č. 312/2002 Sb. a odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
 • Dlouholetá zkušenost při poskytování právní pomoci odvolacímu stavebnímu úřadu ve složitých stavebních řízeních.
 • Citace z jeho odborných publikací lze nalézt v desítkách rozsudků správních soudů včetně Nejvyššího správního soudu (např. 9 As 207/2020, 8 As 50/2018) v oblasti stavebního práva.
 • V rámci Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání se podílel na formulaci jeho stanovisek ke složitým právním otázkám i při aplikaci právních předpisů na úseku stavebního práva.
 • Přednášková činnost ke správnímu trestání ve vazbě na poruší právních předpisů v oblasti stavebního práva.
 • Spolupráce s Nejvyšším státním zastupitelstvím při zpracování metodiky ke comliance programům a vyvinění trestní odpovědnosti právnické osoby ve smyslu § 8 odst. 5 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.

 • Znárodnění a pozemní komunikace in Právní rozhledy, 2017, číslo 18, str. 629-633 (spoluautor Z. Koudelka).
 • Správní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 796 s.

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

 • Odůvodňování a ožívání územních plánů (a jiných opatření obecné povahy). In: Odborný seminář „Aktuální problémy stavebního práva, opatření obecné povahy“, 2015.
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti