Upravit stránku

Poskytujeme kompletní právní poradenství při veškerých povolovacích či obdobných řízeních a postupech dle stavebního zákona. Klienty pravidelně provázíme od počátečních úvah o výstavbě až po získání potřebných (územních) rozhodnutí a (stavebních) povolení dle stavebního zákona. Samozřejmostí jsou konzultace z hlediska souladu plánované stavby s územním plánem příslušného města či obce. Taktéž agenda územního plánování – ať již jde o dosažení změny stávajícího územního plánu, či o prosazování zájmů klientů v procesu přijímání nového územního plánu – tvoří významnou součást námi poskytovaných právních služeb. Tam, kde územními samosprávnými celky přijaté úpravy územního plánu zasáhnou do vlastnických práv klientů, jsme vždy připraveni se zasazovat o poskytnutí odpovídající náhrady, a to případně i v řízení před soudy.

Z dosavadních služeb naší kanceláře

  • Zastupování klienta v řízeních týkajících se záměru přestavby kulturního domu v centru města na luxusní byty.
  • Zastupování klienta v řízení o dodatečném povolení stavby situované v lokalitě se špatnými sousedskými vztahy.
  • Zastupování klienta v procesu pořizování změny územního plánu, včetně podávání připomínek a námitek a komunikace s pořizovatelem územního plánu a s dotčenými správními orgány.
  • Zpracování odborného právního stanoviska k nároku klienta na náhradu za omezení vlastnického práva dle § 102 stavebního zákona.
  • Zpracování odborného právního stanoviska a zastupování klienta při realizaci školicího centra.
  • Zastupování klientů v řízeních dle stavebního zákona v oblasti reklamních zařízení dle zákona o pozemních komunikacích.
  • Zastupování klienta (investora) při procesu přijímání územního opatření o stavební uzávěře podle § 97 stavebního zákona, která byla účelově zaměřena proti jeho stavebnímu záměru.

Publikační a odborná činnost členů týmu

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

  • Odůvodňování a ožívání územních plánů (a jiných opatření obecné povahy). In: Odborný seminář „Aktuální problémy stavebního práva, opatření obecné povahy“, 2015.

JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.

  • Správní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 796 s.
Nahoru