Upravit stránku

KVB advokátní kancelář má dlouholeté zkušenosti s hájením zájmů obcí a měst před soudy všech stupňů, a to jak před soudy správními, tak před soudy civilními. Nemalých úspěchů jsme dosáhli též v řízení před Ústavním soudem ČR.

Odborné publikace členů našeho týmu jsou citovány v rozhodnutích Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu a Ústavního soudu.

Našim klientům poskytujeme právní zastoupení či komplexní poradenství, a to ve správním soudnictví od vydání nezákonného rozhodnutí nebo jiného zásahu orgánu veřejné moci do právního postavení klienta (např. v oblasti stavebního práva, poskytování dotací, správního trestání aj.) až do pravomocného ukončení soudního řízení, popř. do vyčerpání mimořádných opravných prostředků nebo rozhodnutí o ústavní stížnosti, v civilním soudnictví pak od okamžiku vzniku sporu až po jeho ukončení (např. ve sporech o náhradu škody, o určení vlastnictví nebo o splnění určité povinnosti).

Soudní síň

Z dosavadních služeb naší kanceláře

 • Zastupování klientů v řízeních (správních i soudních, včetně opakovaného úspěšného podání ústavní stížnosti) týkajících se  zákona o svobodném přístupu k informacím.
 • Zastupování obce v řízeních týkajících se tzv. porušení rozpočtové kázně.
 • Zastupování měst ve sporu s dopravcem o finanční plnění z titulu provozování tzv. závazku veřejné služby (zajišťování veřejné linkové dopravy na území města).
 • Zastupování měst v občanském soudním řízení o žalobě na slevu z kupní ceny nemovitosti, poškozené v důsledku živelné události.
 • Zastupování klientů ve sporech o vyklizení nemovitostí.
 • Zastupování klientů při uplatňování práv z odpovědnosti za vady díla.
 • Zastupování obcí ve sporech týkajících se (údajně) neplatně uzavřených smluv.
 • Zastupování navrhovatelů i odpůrců v soudních řízeních správních o návrhu na zrušení opatření obecné povahy (zejména v případě územních plánů).
 • Zastupování klienta před správními soudy a Ústavním soudem ve věci uložené sankce za správní delikt.  

Publikační a odborná činnost členů týmu

JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.

 • Lhůta pro provedení periodického přezkumu trvání důvodů zabezpečovací detence in Trestněprávní revue, 2018, číslo 9, str. 218-220.
 • Prostupnost typů žalob ve správním soudnictví a otázky související in Soudní rozhledy, 2019, číslo 3, str. 80-81.
 • Překlad trestního příkazu do cizího jazyka a jeho doručování in Trestněprávní revue, 2019, číslo 4, str. 88-89.
 • Judikatura NSS: Reklama jako nekalá obchodní praktika in Soudní rozhledy, 2017, číslo 7-8, str. 238-240.
 • Judikatura NSS: Církve a náboženské společnosti in Soudní rozhledy, 2019, číslo 7-8, str. 218-221.
 • Judikatura Nejvyššího správního soudu: Rozhodování o právech a povinnostech žáků, studentů a uchazečů o studium. Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2008, roč. 14, č. 7, s. 241–243.
 • Aktivní legitimace k podání návrhu na posouzení ústavnosti § 160 odst. 2 InsZ upravujícího přidělování incidenčních sporů. Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2016, roč. 22, č. 5, s. 151–153.
 • Správní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 796 s.
 • Soudní řád správní. Komentář. 1. vydání. Praha: Leges, 2014, 1152 s.

Mgr. Tomáš Hrstka

 • Ochrana výkonu vlastnického práva obce při veřejnoprávním omezení dispozice s tímto vlastnictvím: ÚS Vysoká Srbská. INS, Praha: SMO ČR, 2016, č. 4, s. 15– 16.
 • Ochrana vlastnického práva obce v souvislosti s veřejnoprávními omezeními. Moderní obec. Praha: Profi Press s. r. o., 2016, č. 4.

Mgr. Ing. David Bohadlo, Ph.D.

 • Bohadlo, D., Brož, J., Kadečka, S., Průcha, P., Rigel, F., Šťastný, V. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018.
 • Bohadlo, D., Potěšil, J., Potměšil , J.: Správní trestání z hlediska praxe a judikatury. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013.
 • Jemelka, L., Pondělíčková, K., Bohadlo, D.: Správní řád. Komentář. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2016, s. 923.
 • L. Jemelka, M. Podhrázký, P. Vetešník, J. Zavřelová, D. Bohadlo, P. Šuránek.: Soudní řád správní. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 1162 s.
 • Citace z jeho odborných publikací lze nalézt v desítkách rozsudků správních soudů včetně Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu a Ústavního soudu.
 • Člen komise pro správní právo Legislativní rady vlády.
 • Člen poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání.
 • Dlouholetá zkušenost při poskytování právní pomoci odvolacímu správnímu orgánu ve složitých správních řízeních a jeho zastupování před správními soudy.
 • Dlouholetá přednášková činnost v oblasti správního práva.

  JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

  • K rozhodování o odkladném účinku správní žaloby. In: Výkonná moc v ústavním systému České republiky. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně – Mezinárodní politologický ústav, 2005, s. 165–178.
  Nahoru