Řada obcí se setkává s tím, že v jejich územních plánech typicky z dřívější doby zůstaly rozlehlé zastavitelné plochy, a to ať již pro bydlení, či pro výrobu a skladování. Zejména ve chvíli, kdy se objeví konkrétní stavební záměr, si pak představitelé obce uvědomí, jaké negativní dopady by plánovaná výstavba na život v obci či na okolní krajinu mohla mít a že je třeba zakročit. Poté se otevírá otázka, zda a jak na danou situaci reagovat. Primárně se nabízí změna územního plánu s novými regulativy, avšak její vydání představuje i časově komplikovaný proces a je tak poměrně reálné, že než bude územní plán změněn, již bude stavební záměr v dosud zastavitelné ploše pravomocně umístěn a nebude možné jej zastavit. Není nicméně namístě předem rezignovat, neboť existuje i operativnější alternativa, a to vydání územního opatření o stavební uzávěře.

Územní opatření o stavební uzávěře, nebo též zkráceně stavební uzávěra, je jedním z nástrojů územního plánování. Právní úprava je obsažena zejména v § 97 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a v § 17 prováděcí vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na skutečnost, že stavební uzávěra je vydávána ve formě opatření obecné povahy (shodně jako např. územní plán), je třeba počítat též s regulací danou především § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. et Mgr. Michal Bouška

Podstata stavební uzávěry spočívá v tom, že dočasně omezuje nebo zakazuje v nezbytném rozsahu stavební činnost (s výjimkou udržovacích prací) v území, které je konkrétně vymezeno primárně skrze výčet pozemků (identifikovány údaji dle katastru nemovitostí) a grafickou přílohou (vyznačení na podkladě katastrální mapy). Prvá podmínka vydání pak spočívá v tom, že stavební uzávěru lze vydat poté, co bylo rozhodnuto o pořízení nové územně plánovací dokumentace nebo její změny (jinak též v případě, že je zrušeno nebo změněno rozhodnutí o námitkách nebo zrušeno opatření obecné povahy o vydání územně plánovací dokumentace, případně jeho část). Proces pořízení nového územního plánu či jeho změny tak může být na samotném počátku, nevyžaduje se již podrobná specifikace nové regulace v podobě kompletního návrhu.

Zároveň (což představuje druhou podmínku) je ale nutné pamatovat na to, že omezit či zakázat je možné „jen“ takovou stavební činnost, která by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravovaného územního plánu či jeho změny (nebo podle jiného rozhodnutí či opatření v území, jímž se upravuje využití území). Jinak vyjádřeno, z dokumentace k připravovanému územnímu plánu či jeho změně by již mělo být pro účely vydání stavební uzávěry zřejmé, že dosud dle územního plánu zastavitelná plocha, která je v současné době dle skutečného stavu na místě samém např. zemědělsky obhospodařovaným pozemkem či prostranstvím se zelení a která se zahrnuje do stavební uzávěry, má být změnou nově přesunuta do ploch nezastavitelných (do budoucna např. bude plochou zemědělskou či plochou sídelní zeleně) či zastavitelných jen velmi omezeně.

Stavební uzávěra je vydávána v přenesené působnosti, což ji odlišuje od územního plánu, který je vydáván v působnosti samostatné. O vydání stavební uzávěry rozhoduje rada obce a v obcích, kde se rada obce nevolí, pak zastupitelstvo obce. Jedná se o jednu z mála agend v přenesené působnosti, kde může rozhodovat v přenesené působnosti zastupitelstvo obce, které je jinak prioritně samosprávným orgánem. Stavební uzávěra nemá svého pořizovatele, tj. typicky úřad územního plánování jako součást obecního úřadu obce s rozšířenou. Z hlediska přípravy vlastního textu či doprovodné administrativy tak je zpravidla zapojen obecní úřad dané obce. Lze dodat, že stavební zákon určuje pouze to, že rada obce (případně zastupitelstvo obce) rozhoduje „až“ o vlastním vydání stavební uzávěry a že tedy v průběhu souvisejícího procesu není nutné schválení každého kroku tímto orgánem. Lze však doporučit, aby v zásadních bodech (typicky po zpracování vlastního návrhu – kde je již určen územní rozsah a doba trvání stavební uzávěry a případně podmínky pro povolení výjimky – a v případě podstatnější změn v průběhu daného procesu) tuto záležitost projednal příslušný orgán a přijal adekvátní rozhodnutí.

V procesu vedoucím k vydání stavební uzávěry mají přitom být obeslány dotčené orgány, s nimiž musí být obsah stavební uzávěry dohodnut (mají tak vlastně mít právo „veta“). Potíž však spočívá v tom, že účinná právní úprava okruh dotčených orgánů s kompetencí pro uplatnění stanoviska k návrhu stavební uzávěry neurčuje. Zpravidla jsou tak pro jistotu obesílány ty orgány, které uplatňují stanoviska k návrhu územního plánu či jeho změny. Připravovaná novelizace by však již měla konkrétně určit, který orgán je v této agendě skutečně orgánem dotčeným a je tak nutné u něj vyžádat stanovisko.

Dále je podstatné, že návrh stavební uzávěry je předmětem zveřejnění na úřední desce (fyzické i elektronické) a že k němu mohou být uplatněny připomínky a také (zejména z pozice dotčených vlastníků) námitky. V odůvodnění finálního znění stavební uzávěry je pak nutné připomínky vypořádat a o námitkách rozhodnout, a to včetně individuálního odůvodnění.

Na závěr lze dodat, že nový stavební zákon počítá s tím, že vydávání stavební uzávěry bude zajišťovat, vč. vlastního vydání, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Připravovaná věcná novela nového stavebního zákona má však přinést ještě úpravu v tom smyslu, že o tom, že bude stavební uzávěra pořízena a o vlastním vydání stavební uzávěry bude rozhodovat v samostatné působnosti rada obce (případně zastupitelstvo). Zpracování textu stavební uzávěry a jednotlivé kroky vedoucí k jejímu předložení před samotným vydáním by zajišťoval oproti stávající situaci obecní úřad obce s rozšířenou působností jako úřad územního plánování.

Budete-li mít jakékoli konkrétní otázky k problematice stavební uzávěry, neváhejte se obrátit na Poradnu pro obce, kde nalezete dotazy k nejrůznějším tématům z této oblasti.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti